1

Ropažu novada pašvaldība 2022.gada 23. novembrī pieņēma lēmumu (Nr. 1782., prot. Nr.53/2022, 22.§) „Par derīgo izrakteņu atļaujas atcelšanu un publiskās apspriešanas rīkošanu smilts atradnei “Jaunramuti” nekustamajā īpašumā "Jaunramuti", Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov.” ar kuru ir paredzēta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves ieceres publiskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešana notiks četras nedēļas no 2022.gada 29. novembra līdz 2022.gada 27.decembrim.

Atbilstoši spēkā esošajam Ropažu novada teritorijas plānojumam īpašuma “Jaunramuti” sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960070220 noteiktais funkcionālais zonējums ir Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), kura Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – Apbūves noteikumi) teritorijas viens no galvenajiem izmantošanas veidiem ir derīgo izrakteņu ieguve (13004).

Apbūves noteikumu 356.punktā noteikts, ka derīgo izrakteņu ieguve veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un derīgo izrakteņu ieguve atļauta, veicot ieceres publisko apspriešanu.

  Sabiedriskā apspriešana - aptauja notiks no 2022.gada 29. novembra līdz 2022.gada 27.decembrim. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var nosūtīt pa pastu Ropažu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, vai elektroniskā vēstulē uz  novada.dome@ropazi.lv

  Publiskās apspriešanas neklātienes sanāksme notiks Zoom platformā 2022.gada 12.decembrī  plkst.18:00.

  https://us06web.zoom.us/j/86494321406?pwd=UFljUVNrSnNkZjBrZmt1Ylo2d1NSUT09

  Tērzētavas ID: 864 9432 1406
  Parole: 160273

  Papildus informācijai, saziņai: Ropažu novada Vides speciāliste (nekustamo īpašumu jautājumos) Nora Puķīte-Babāne , tālr.20170876, nora.pukite@ropazi.lv

  Derīgo izrakteņu ieguves ieceres īpašumā “Jaunramuti” sabiedriskās apspriešanas materiāli (Informācija pieejama izdrukas veidā Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā):