Pašvaldība Ukrainas atbalstam
1

2022. gada 20.jūlija Ropažu novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par atbalstu vasaras nometņu organizēšanai Ukrainas un Latvijas skolēniem vasaras brīvlaikā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 31.05.2022. rīkojumu Nr.392 (prot.Nr.29 39) “Par apropriācijas pārdali” un sadarbības līguma par projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanu (līguma reģ. Nr. 8.6/22/100), kas noslēgts 2022. gada  27. jūnijā starp Valsts izglītības satura centru un Ropažu novada pašvaldību, abas puses ir apņēmušās sadarboties projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi skolēnu vasaras brīvlaikā līdz 2022.gada 31.augustam, un saskaņā ar augstāk minēto līgumu pašvaldībai šim mērķim ir piešķirti valsts budžeta līdzekļi EUR 7885,00 apmērā.

Lai uzsāktu projekta realizēšanu Ropažu novadā, tika izveidota projekta vadības darba grupa, kura konstatēja, ka atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir EUR 20,00 dienas nometnēm, vai EUR 40,00 diennakts nometnēm. Sazinoties ar vasaras nometņu organizatoriem, tika secināts, ka par valsts piešķirtajiem līdzekļiem nometni izveidot nevarēs, jo kopējais finansējums ir pārāk mazs, jo strauji kāpj patēriņa preču cenas, kā arī inflācijas līmenis. Tāpēc projekta vadības darba grupa iesniedza priekšlikumu Ropažu novada domes deputātiem piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, kas nosegtu nometnes izmaksas.

Ropažu novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanai, papildus valsts budžeta finansējumam piešķirot līdzekļus par vienu nometnes dalībnieku dienā līdz EUR 25,00 apmērā dienas nometnēm, un līdz EUR 45,00 apmērā diennakts nometnēm, nepārsniedzot kopējo līdzfinansējuma summu EUR 4200,00 apmērā.