Projekti Izglītība
1

2022./2023. mācību gadā Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” tiek īstenots programmas Erasmus+ projekts Nr. 2022-2-LV01-KA122-SCH-000097055 “Viena pirmsskola visiem”.

Projekta ietvaros četri pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi jūnija sākumā apmeklēs profesionālās pilnveides kursus Somijā “The Finnish Approach to Children with Special Needs: Promoting Learning and Growth” (“Somijas pieeja bērniem ar īpašām vajadzībām: mācīšanās un izaugsmes veicināšana”), savukārt augustā vēl četri pedagogi dosies uz Zviedriju, kur notiks kursi “Nature as a fantastic classroom for learning” ( “Daba kā fantastiska mācību klase”).

Mācību mobilitāšu laikā pedagogi ne tikai iegūs jaunas zināšanas, prasmes un kompetences,  bet arī dalīsies ar savu un iepazīsies ar citu valstu pieredzi par iekļaujošās un speciālās izglītības aktualitātēm, brīvdabas pedagoģiju un vides izglītības jautājumu integrēšanu pirmsskolas mācību procesā.

Projekta moto: “ PII “Pienenīte” – viena pirmsskola visiem!”

1