Izglītība
1

Pirmsskolas izglītības iestādē bērns  iegūst  nepieciešamās iemaņas, lai uzsāktu mācības pirmajā klasē.

MK noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un  pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” paredz:

 • Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. 
 • Viens no pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumiem ir nodrošināt bērnam iespēju pilnvērtīgi sagatavoties pamatizglītības apguvei, kas notiek balstoties uz valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmās izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 
 • Pirmsskolas izglītības saturs tiek īstenots vienotā audzināšanas un mācību procesā,  kurā:
  • bērns praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes septiņās mācību jomās, 
  • tiek sekmēta vispusīga bērna attīstība, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
  • tiek attīstītas bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;
  • tiek attīstīta kritiskā domāšana, prasme pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunrade un uzņēmējspēja, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes.

Lai nodrošinātu izglītojamo sekmīgu pāreju no pirmsskolas uz sākumskolu Ropažu novada izglītības iestādēs, IJKS departamentā ir izstrādāta rīcība  pēctecības nodrošināšanai:

1. Katra mācību gada 1. semestra brīvlaikā organizē tikšanos starp PII sagatavošanas grupu skolotājām, iestādes vadītāja vietnieku, iestādes metodiķi un attiecīgo skolu 1. klases skolotājiem, sākumskolas mācību jomas koordinatoru un direktora vietnieku izglītības jomā.

Uzdevumi: 

 • izvērtēt esošo pirmklasnieku sagatavotību, uzsākot mācības 1. klasē;
 • pārrunāt, izanalizēt esošo pirmklasnieku sasniegumus un grūtības, uzsākot mācības. 

2. Katra mācību gada 2. semestra 1.klases brīvlaikā organizē tikšanos starp PII      sagatavošanas grupu skolotājām, iestādes vadītāja vietnieku, iestādes metodiķi un attiecīgo skolu sākumskolas mācību jomas koordinatoru un  direktora vietnieku izglītības jomā. 

Uzdevums:

 • pārrunāt pirmsskolas sagatavošanas grupu izglītojamo mācību sasniegumus un grūtības.

Pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta, kādi ir bērna sasniegumi attiecībā pret šajos noteikumos noteiktajiem obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem. Pedagogs rakstiski par to informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi.