Aptauja Pašvaldība
1

Lai noskaidrotu un fiksētu Ropažu novada iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, 2023. gada pavasarī Ropažu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā.

Aptauja tika organizēta no 2023. gada 6. līdz 31.martam. Aptaujas anketas bija aizpildāmas gan elektroniski, gan izdrukas formātā. Anketas bija pieejamas Ropažu novada pašvaldības interneta vietnē www.ropazi.lv. Informācija par aptauju un tās norisi tika publicēta pašvaldības sociālo tīklu kan’\alos un informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.

Aptauja bija anonīma, tās rezultāti izmantoti tikai apkopotā veidā.

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties arī klātienē, Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā, Ropažu novada pašvaldības domes administrācijas ēkā, Institūta ielā 1, Ulbrokā.

Aptaujas rezultātu kopsavilkums

Aptaujā piedalījās 461 Ropažu novada iedzīvotājs. 317 jeb 68,7 % no aptaujas respondentiem bija sievietes, 137 jeb 29,9 % - vīrieši, 7 personas savu dzimumu nenorādīja.   

Dzimums

1

Vecums

Vairāk nekā puse aptaujas respondentu 258 jeb 56% bijuši vecuma grupā no 26 līdz 45 gadiem. Otra aktīvākā iedzīvotāju daļa bijusi vecuma grupā no 46 līdz 62 gadiem - 121 jeb 26,5 %, ievērojami mazāk aktīvi bijuši iedzīvotāji vecumā virs 63 gadiem – 53 iedzīvotājs vai 11,8 %, un jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem – 22 jeb 4,8 %. Vecumā līdz 18 gadiem aptauju aizpildījuši 4 iedzīvotāji jeb 0,9%.

1

Nodarbošanās

Lielākā daļa aptaujas respondentu – 60,3 % norādījuši, ka ir algoti darbinieki, 13,0 % ir uzņēmēji, 6,2%, atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, savukārt 10,6% ir pensijā, 3,7% -  ir mājsaimniece vai atbildīgi par mājsaimniecību, 0,5 % - skolēni un studenti un 1,2 % - bezdarbnieki.

1

Izglītība

Skatoties pēc izglītības, lielākā daļa aptaujas respondentu – 66,8 %  ir ar iegūtu augstāko izglītību, 19,3 % ir profesionāli tehniskā, vidējā speciālā izglītība, 6,5 % - ar vidējo izglītību, 4,4 % respondentu norādījuši, ka mācās vai studē, savukārt 3,0 % ir ar pamatizglītību. 

1

Dzīvesvieta

Aptaujā piedalījušies proporcionāli līdzīgās daļās iedzīvotāji no Ropažu, Garkalnes un Stopiņu pagastiem, attiecīgi – 37,5%, 30,5% un 28,0%. Vangažu pilsētas iedzīvotāji bijuši salīdzinoši neaktīvi – aptaujā piedalījušies vien 2,6 % no visiem respondentiem.

1

Vai esat apmierināt ar dzīvi Ropažu novadā?

71,1 % aptaujas dalībnieku norādījuši, ka kopumā ir apmierināti ar dzīvi Ropažu novadā, savukārt 27,7 % pauduši, ka ar dzīvi Ropažu novadā nav apmierināti, 1,2% uz šo jautājumu neatbildēja.

1

Kā vērtējat pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem?

51,6% no aptaujas dalībniekiem norāda, ka pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem ir nepietiekami laba. 36,5% sadarbību vērtē labi, bet 11,9% kā teicamu.  

1

Kā daži no būtiskākajiem ieteikumiem kā uzlabot pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem tiek minēti:

 1. Sakārtot, uzlabot infrastruktūru.
 2. Būt atsaucīgākiem, vairāk ieklausīties iedzīvotāju viedoklī, kā arī informēt iedzīvotājus par plānotiem infrastruktūras uzlabojumiem.
 3. Sadarboties ar visiem Ropažu novada apgabaliem, darbi visos novada apgabalos.
 4. Vairāk skaidrot novada domes pieņemtos lēmumus.
 5. Biežāk organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem.
 6. Uzlabot gājēju/velo celiņu un ceļu seguma kvalitāti. Iekārtot vairāk peldvietas.
 7. Veicot kādus projektus, sākumā uzrunāt visus iedzīvotājus pa dažādiem informācijas kanāliem (sabiedriskās apspriedes, aptaujas utt.)
 8. Pārdomāt ieguldījumu prioritātes, atsaukties iedzīvotāju nepieciešamībai pēc drošības - gājēju celiņiem, gājēju pārejām, videonovērošanas; sekot jau veikto ieguldījumu kvalitātei - piemēram, lai kultūras centra kapacitāte sakristu ar noslodzi, lai darbiniekiem piemistu prasmes un būtu atbilstošas zināšanas un izglītība pasākumu organizēšanā un reklamēšanā.
 9. Pašvaldības darbiniekiem jābūt atsaucīgākiem.
 10. Vairāk aktivitātes un pasākumus jauniešiem.
1

Uz jautājumu – kur gūstat informāciju par pašvaldības darbību un notikumiem novadā, respondentiem bija iespēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus.

Pārliecinošs vairākums aptaujāto novada iedzīvotāju – 260 jeb 56,4% no visiem respondentiem informāciju par pašvaldības darbību un notikumiem novadā gūst, izmantojot sociālo tīklu platformas – Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. Kā nākamā izvēle seko pašvaldības interneta vietne www.ropazi.lv, kuru atzīmēja 227 respondenti jeb 49,2%. Valsts portālu www.latvija.lv izmanto – 170 jeb 36,8%, bet informatīvo izdevumu “Tēvzemīte” izmanto 154 respondenti jeb 33,4%. Pašvaldības mobilo lietotni kā informācijas avotu izmanto 133 jeb 28,8% respondentu. Sludinājumu dēļus un informatīvos stendus izmanto 48 jeb 10,4% respondentu. Vien atsevišķi cilvēki atzīmējuši tādus informācijas ieguves avotus kā klātienes apmeklējums pašvaldības vai pagasta pārvaldēs vai citur.

Pēc respondentu sniegtajām atbildēm var secināt, ka 39,9% izmanto vienu informatīvo kanālu, lai uzzinātu pašvaldības aktualitātes, 32,8% izmanto vismaz divus, bet 18,9% vismaz trīs dažādus informatīvos kanālus. 5,6% respondentu izmanto četrus un vairāk kanālus, bet nevienu neizmanto 2,8% respondentu.

1

Kā jūs sazināties ar pašvaldību?

19,3% aptaujāto norāda, ka ar pašvaldību vispār nesazinās. 36,8% izmanto e-pakalpojumus un www.latvija.lv sniegtās iespējas. 30,8% sazinās tieši ar pašvaldības konkrēto jomu speciālistiem, 35,5% izmanto pašvaldības mājaslapu www.ropazi.lv, 22,3% izmanto pašvaldības mobilo lietotni, savukārt 16,3% izmanto sociālos tīklus saziņai ar pašvaldību. 14,7% vēršas pašvaldības Klientu apkalpošanas centros. Arī šajā jautājumā bija iespējams norādīt vairākus atbilžu variantus un rezultāti liecina, ka mūsdienās arvien vairāk cilvēku saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm un dažādu jautājumu risināšanai izmanto tieši mūsdienu tehnoloģiju iespējas – e-pakalpojumi, sociālie tīkli, priekšroku dodot operatīvai, attālinātai komunikācijai.  

1

Ropažu novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums 

Apmeklētāju apkalpošana. Lielākajai daļai aptaujas dalībnieku – 157 jeb 34% nav viedokļa par apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti. 114 jeb 24,7%ir novērtējuši, ka apkalpošanas kvalitāte apmierina, 101 jeb 21,9% – drīzāk apmierina, 52 jeb 11,5 – drīzāk neapmierina, 22 jeb 4,8% aptaujas dalībnieki ir izteikuši viedokli, ka apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte viņus neapmierina. 14 jeb 3% neatbildēja uz šo jautājumu.

1

Atbilžu uz iesniegumiem sniegšanas savlaicīgums. 21% respondenti minēja, ka viņus apmierina pašvaldības sniegto atbilžu savlaicīgumus. 24% - drīzāk apmierina, bet 18% drīzāk neapmierina uz iesniegumiem sniegto atbilžu savlaicīgums. Neapmierina 13%, savukārt nav viedokļa par atbilžu sniegšanas termiņiem 21% respondentu. 3% respondentu nesniedza savu atbildi šajā jautājumā. 

1

Darbinieku kompetence. 100 jeb 21,7% aptaujas dalībnieki ir atzīmējuši, ka darbinieku kompetence viņus apmierina, 129 jeb 28,0% minēja, ka drīzāk apmierina. Darbinieku kompetence drīzāk neapmierina 76 jeb 16,5% respondentu, savukārt 60 jeb 13,0%  – neapmierina. 85 jeb 18,4% – nav viedokļa. 11 respondenti – 2,4% neatbildēja uz šo jautājumu. 

1

Informācijas pieejamība par pašvaldības pakalpojumiem apmierina 98 jeb 21,3% respondentus, savukārt drīzāk apmierina 135 jeb 29,3 %. Informācijas pieejamība par pašvaldības pakalpojumiem drīzāk neapmierina 101 jeb 21,9 % un neapmierina 65 jeb 14,1%. Šajā jautājumā nav viedoklis 48 jeb 10,4%. 3% respondenti nesniedza savu atbildi. 

1

E-pakalpojumu klāsts apmierina 118 jeb 25,6% aptaujas dalībniekus, drīzāk apmierina 123 jeb 27,0%. E-pakalpojumu klāsts drīzāk neapmierina 64 jeb 13,9%,  neapmierina 40 jeb 8,7 %. Šajā jautājumā nav viedokļa 102 jeb 22,1%. Nesniedza atbildi 14 respondenti. 

1

Pašvaldības telpu vides pieejamība apmierina 100 jeb 21,7% aptaujas dalībnbildi. iekus, 120 jeb 26,0%  - drīzāk apmierina. 38 jeb 8,3% drīzāk neapmierina pašvaldības telpu vides pieejamība un 32 6,9%– neapmierina. 158 jeb 34,3% respondentiem nav viedokļa šajā jautājumā. 2,8% respondentu nesniedza savu atbildi.

1

PAKALPOJUMU UN JOMU KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS ROPAŽU NOVADĀ

Iedzīvotāji tika aicināti novērtēt dažādus pakalpojumus un jomas Ropažu novadā. Izteikti vislielāko apmierinātību iedzīvotāji atzīmējuši tādās jomās kā:

 • Kultūras un atpūtas pasākumi (283)
 • Bibliotēku pakalpojumi (278)
 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (254)
 • Veselības aprūpes pakalpojumi (233)
 • Dzeramā ūdens kvalitāte (228)

Savukārt ar vislielāko neapmierinātību iedzīvotāji novērtējuši sekojošas jomas:

 • Ielu un ceļu uzturēšana pilsētās, ciemos (264)
 • Grantēto ceļu uzturēšana (254)
 • Ceļu uzturēšana ārpus pilsētām, ciemiem (248)
 • Ietvju un celiņu uzturēšana pilsētās ciemos (247)
 • Velo infrastruktūra (243) 
1

Kādi darbi būtu jāpaveic vai kādas problēmas jārisina nekavējoties?

Aptaujas dalībnieku ieteikumi:

 • Jāsalabo braucamā daļa ciemā Silakrogs. Posmā Meža ielai.
 • Jāredz novada attīstība kopumā, kā arī katra ciema konkrēta attīstība. Iekšpagalmu stāvoklis ir kritisks visus ciemos! Ir maz bezmaksas bērnu pulciņu.
 • Jāizbūvē gājēju/velo celiņš no Ulbrokas vidusskolas līdz Sauriešiem. Ir nepieņemami, ka bērni starp šiem ciemiem pārvietojas gar šoseju. Tāpat nepieņemami, ka vietējiem iedzīvotājiem un vecākiem ar bērniem līdz vienai no populārākajām pagasta atpūtas vietai - Zoo Brieži - tāpat ir jāiet gar šoseju!
 • Absolūti neatrisināts jautājums ir sporta pieejamība telpās - vienīgā sporta zāle Ulbrokas vidusskolā tik lielā pagastā.
 • Alderu ceļš par šauru, bez trotuāra, bez apgaismojuma, bez sazīmējuma, daļa ceļa jau gadiem briesmīgā stāvoklī.
 • Ūdens un kanalizācijas cenai jābūt vienādai novada ietvaros.
 • Nodarbības pirmsskolas bērniem Upesciemā. Piemēram, ansamblis, dejas arī tiem bērniem, kas neapmeklē PII.
 • Jānodrošina centralizēto kanalizāciju Garkalnē! Nekavējoties uzlikt katras neapgaismotas ielas vidū kaut vienu laternu Garkalnē! Novada iedzīvotāju, kuri bez pārtraukuma šeit deklarēti 10 gadus un vairāk, bērniem apmaksāt dalību vienā vecāku izvēlētajā (nevis novada piedāvātajā un teritoriāli nesaprotamajā) nometnē gadā! Visus veselus darbspējīgā vecumā, kuri it kā nevar (negrib) atrast darbu, nosūtīt uz NVA meklēt darbu un nemaksāt pabalstus, ja nesameklē gada laikā.
 • Kopā ar Rīgas pašvaldību jāorganizē gājēju ietve Berģu ielā un jānoņem 30 km/h. 
 • Jānomaina ceļa segums Zaķumuižas galvenajā ielā.

Citi aptaujas dalībnieku ieteikumi:

 • Nepieciešam domāt par novada sporta bāzes celtniecību. Sporta zāļu īres iespējas ir nereālas, sporta zāļu noslogojums ir pārāk liels!
 • Nepieciešams Basketbola laukums Ulbrokas centrā, lai nav jābrauc uz Rīgu.
 • Silakrogā: Āra trenažieri. Atpūtas zonas iekārtošana Silezera apkārtnē. Savlaicīga tualetes kabīnes nodrošināšana peldsezonas laikā.
 • Nepieciešams renovēt mājas.
 • Uz svētkiem dekorēt ugunsdzēsēju torni, uzlabot meža taku, jo tajā nav ko redzēt.
 • Jādomā par tūristu piesaisti.

Ar ko Jūs lepojaties?

Aptaujas dalībnieku pārdomas, secinājumi:

 • Zaļo vidi! Iemesls kāpēc tika pieņemts lēmums no Rīgas pārcelties uz Ropažu novadu.
 • Kultūras pasākumu pieejamība. Atbalsts senioru darbībai.
 • Ar jauno pašvaldības mobilo lietotni.
 • Lepojos ar Upesciema - Berģu Mākslas un mūzikas pamatskolu!
 • Pozitīvi jāuzteic pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • Ar pašvaldības policijas pašaizliedzīgo darbu.
 • Ar aktīviem iedzīvotājiem, kuri iesaistās novada attīstībā.
 • Ar  KC “Ulbrokas Pērle” un novada kultūras kolektīviem.

Paldies visiem iedzīvotājiem par dalību aptaujā un problēmu aprakstiem. Esam iepazinušies ar visiem priekšlikumiem un ņemsim tos vērā, plānojot novada attīstību.

Aptaujas rezultātus apkopoja: Mārtiņš Pozņaks, Sabiedrisko attiecību nodaļa