Vakances
1

Ropažu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000067986
aicina darbā
Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta
Iepirkumu nodaļas juristu
(profesijas kods 2611 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot dokumentus, novērtējot piemēroto iepirkuma metodi un dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, Iepirkumu komisijas un amatpersonu lēmumiem;
 • sagatavot un ievietot iekšējās un ārējās sistēmās iepirkumu līgumprojektus, iepirkumu līgumu grozījumus, vienošanos un citu saistīto dokumentāciju;
 • izvērtēt Iepirkumu nodaļas speciālistu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;
 • veikt nodaļas kompetencē esošo tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi;
 • veikt pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam;
 • sagatavot un sniegt atzinumus juridisku strīdu gadījumos;
 • pārstāvēt pašvaldības intereses  tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās;
 • organizēt un kontrolēt tiesas nolēmumu izpildi;
 • konsultēt pašvaldības darbiniekus un kompetences ietvaros palīdzēt rast problēmsituāciju risinājumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionāla augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • darba pieredze juridiskā specialitātē valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās;
 • normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • pieredze juridisku dokumentu projektu sagatavošanā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • iniciatīva, kontroles prasmes un organizatora spējas;
 • prasme vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus;
 • prasme analizēt situāciju, pilnveidot darbību perspektīvā skatījumā;
 • spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumu vai sniegt priekšlikumus problēmas novēršanai;
 • lēmumu pieņemšanas un atbildības prasmes;
 • spēja strādāt un izvērtēt liela apjoma informāciju;
 • teicamas digitālās prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • darbu normālā darba laika ietvaros uz nenoteiktu laiku;
 • atalgojumu pārbaudes laikā 1746 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 2021 EUR, saskaņā ar darbinieka individuālās kvalifikācijas novērtējumu);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • dinamisku darba vidi;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • Darba izpildes vietu Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novads.

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus līdz 2024.gada 26.jūnijam var iesniegt elektroniski, parakstītus ar elektronisko parakstu, nosūtot uz adresi – vakances@ropazi.lv, tēmā norādot: “Pieteikums Iepirkumu nodaļas jurista amatam”, vai iesniedzot personīgi Ropažu novada pašvaldībā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā vai nosūtot ar pasta starpniecību.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādīto dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.