Vakances
DARBS

Ropažu novada pašvaldība 
Reģ. Nr. LV90000067986
Attīstības un plānošanas departaments
aicina darbā
Attīstības plānošanas nodaļas TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJU

(profesijas kods 2164 08)

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt, vadīt un piedalīties pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, koordinēt attīstības plānošanas dokumentos noteikto nosacījumu un rīcību ieviešanu un uzraudzību;
 • vadīt un līdzdarboties pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, investīciju plāna un rīcības plāna izstrādē;
 • nodrošināt attīstības programmas, investīciju plāna un rīcības plāna pastāvīgu aktualizēšanu un īstenošanas monitoringu;
 • sagatavot lēmumu projektus rīcības plāna izmaiņām;
 • veicināt iedzīvotāju līdzdalību attīstības plānošanas procesā un novada kopienu attīstību;
 • vadīt un līdzdarboties pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, tematisko plānojumu un citu izpētes projektu izstrādē;
 • nodrošināt stratēģiskās un telpiskās attīstības plānošanas dokumentu pieejamību Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un citās pašvaldības informatīvajās vietnēs.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa augstākā vai akadēmiskā izglītība vides, dabas, sociālo vai inženierzinātņu jomā un atbilstošas zināšanas, prasmes un praktiskā darba pieredze plānošanas dokumentu izstrādē;
 • praktiskā darba pieredze teritorijas attīstības  plānošanā, kā arī jomas normatīvo aktu  pārzināšana   tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicams digitālās prasmes
 • analītiskā domāšana, pašiniciatīva;   
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Mēs piedāvājam:

Pieteikumu, norādotTelpiskās attīstības plānotājsvar iesniegt līdz 2023.gada 11.oktobrim:

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē  vakances@ropazi.lv;
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads (darba laikā).

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas;
 • vēlams rekomendācija vēstuli (nav obligāti).

Uzziņas pa tālruni: 26465011 vai e-pastu vakances@ropazi.lv.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādīto dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.