Pašvaldība
vakance

Ropažu novada pašvaldība    
Reģ. Nr.LV90000067986
Attīstības un plānošanas departaments
aicina darbā
Teritorijas plānotāju

(profesijas kods 2164 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un vadīt detālplānojumu un mazāka apjoma lokālplānojumu izstrādi;
 • būvniecības informācijas sistēmā (BIS) izskatīt būvniecības pieteikumu atbilstību pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
 • piedalīties zemes ierīcības projektu izvērtēšanā un darba uzdevumu sagatavošanā to izstrādei;                 
 • nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu pieejamību Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
 • koordinēt pašvaldības teritorijā esošo ģeodēzisko tīklu jautājumus, kā atbildīgajam darbiniekam ģeodēzisko tīklu jautājumos sadarboties ar attiecīgām institūcijām;
 • organizēt un vadīt Pašvaldības ielas statusa noteikšanas procesu;
 • amata ietvaros konsultēt par attīstības plānošanas jautājumiem;
 • ierosināt un koordinēt attīstības plānošanas informācijas datu, tai skaitā vektordatu slāņu izveidi un uzkrāšanu;
 • ir atbildīgā persona par plānošanas dokumentu arhīvu, tai skaitā nodrošina informācijas pieejamību par spēkā vai izstrādē esošo attīstības plānošanas dokumentu teritorijām un vektordatu pieejamību;
 • amata ietvaros organizēt un piedalīties plānošanas dokumentu, projektu, saistošo noteikumu, nolikumu un instrukciju, datu bāžu izstrādē, nosacījumu un atzinumu sagatavošanā, dokumentu izvērtēšanā;
 • amata ietvaros organizēt un piedalīties sabiedriskās apspiešanās.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vismaz otrā līmeņa augstākā vai akadēmiskā izglītība vides, dabas, sociālo vai inženierzinātņu jomā un atbilstošas zināšanas, prasmes un praktiskā darba pieredze plānošanas dokumentu izstrādē;
 • vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze teritorijas plānošanā, kā arī jomas normatīvo aktu  pārzināšana;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;   
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•   derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu  (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vietas:

- Stopiņu pagasta nodaļa -  Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads,

- Ropažu pagasta nodaļa – Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads.

 • stabilu atalgojumu 1500,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā atlīdzība tiek noteikta 80% no noteiktās darba algas 1200,00 EUR);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādotTeritorijas plānotājsvar iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv , līdz 2022. gada 31.janvārim plkst. 14:00.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas;
 • vēlams rekomendācija vēstuli (nav obligāti).

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 27757382 vai e-pastu vakances@ropazi.lv.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.