Vakances
DARBS

Ropažu novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000067986
Attīstības un plānošanas nodaļa
aicina darbā
TERITORIJAS PLĀNOTĀJU
(profesijas kods 2164 01)
Viena amata vieta uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem)

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt un vadīt detālplānojumu un mazāka apjoma lokālplānojumu izstrādi;
 • Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) izskatīt būvniecības pieteikumu atbilstību pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
 • Piedalīties zemes ierīcības projektu izvērtēšanā un darba uzdevumu sagatavošanā to izstrādei;                 
 • Nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu pieejamību Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
 • Koordinēt pašvaldības teritorijā esošo ģeodēzisko tīklu jautājumus, kā atbildīgajam darbiniekam ģeodēzisko tīklu jautājumos sadarboties ar attiecīgām institūcijām;
 • Organizēt un vadīt Pašvaldības nozīmes ielas (ceļa) statusa noteikšanas procesu;
 • Amata ietvaros konsultēt par attīstības plānošanas jautājumiem;
 • Ierosināt un koordinēt attīstības plānošanas informācijas datu, tai skaitā vektordatu slāņu izveidi un uzkrāšanu;
 • Ir atbildīgā persona par plānošanas dokumentu arhīvu, tai skaitā nodrošina informācijas pieejamību par spēkā vai izstrādē esošo attīstības plānošanas dokumentu teritorijām un vektordatu pieejamību;
 • Amata ietvaros organizēt un piedalīties plānošanas dokumentu, projektu, saistošo noteikumu, nolikumu un instrukciju, datu bāžu izstrādē, nosacījumu un atzinumu sagatavošanā, dokumentu izvērtēšanā;
 • Amata ietvaros organizēt un piedalīties sabiedriskās apspiešanās.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Vismaz otrā līmeņa augstākā vai akadēmiskā izglītība vides, dabas, sociālo vai inženierzinātņu jomā un atbilstošas zināšanas, prasmes, jomas normatīvo aktu  pārzināšana un vēlama  praktiskā darba pieredze plānošanas dokumentu izstrādē;
 • Vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • Radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;   
 • Ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu (uz noteiktu laiku), iespēja strādāt arī nepilnu slodzi;
 • Stabilu atalgojumu 1746 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga, piemērojot individuālās mēnešalgas izvērtēšanas principus);
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām);
 • Atbalstu profesionālajā izaugsmē;
 • Dinamisku darba vidi.

Darba izpildes vieta Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.

Pieteikumu ar norādi “Teritorijas plānotājs” iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv līdz 2023.gada 18.jūnijam.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas/pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Tālrunis informācijai: 67800915

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādīto dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.