Izsoles
1

Ropažu novada pašvaldība pirmā atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli piedāvā: īres tiesības uz dzīvokli Vidzemes ielā 15- 8, Vangažos, Ropažu novads, ar kopējo platību 36,3 m².

Izsole sākas 22.05.2024. plkst.13:00 un noslēdzas 06.06.2024. plkst.13:00.

Dzīvokļa nosacītā īres izsoles sākuma cena 170,00 EUR/mēnesī.

Papildu īres maksai maksājami komunālie pakalpojumi, t.sk. pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi un nodokļi;

Izsoles solis ir – EUR 8,50 mēnesī;

Izīrēšanas termiņš – 5 (pieci) gadi.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv Pieteikšanās no 22.05.2024. plkst.13:00 līdz 2024.gada 27.05.2024. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums – 200.00 EUR (divi simti euro) 5 dienu laikā no izsoles sākuma datuma personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Ropažu novada pašvaldībai, AS “SEB Banka”, konta Nr.LV79UNLA0033300130908, ar atzīmi “Vidzemes iela 15-8, īres izsoles nodrošinājums”. •

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var zemāk: 

Uz dzīvokļa īres tiesībām ir pirmtiesīgā persona, kurai iestājoties izsolē ir pirmtiesības uz dzīvokļa īres līguma noslēgšanu!