Izsoles
1

Ropažu novada pašvaldība pirmā atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sava nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8060 011 0554 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8060 011 1437 un kopējo platību 1962 m2 pēc adreses Mašēnkrasts, Garkalnes pagasts, Ropažu novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā noradīta  lietošanas mērķa.

Izsoles sākumcena – 10 800 EUR, izsoles solis - 1000 EUR.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/00306df4-b772-43f0-8e8d-b85739ce7850. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk:

Izsole sākas 09.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 11.07.2023. plkst.13:00.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 09.06.2023. plkst.13:00 līdz 29.06.2023. plkst.23:59 (ieskaitot) elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.06.2022. plkst.23:59 (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma maksa 1 080,00 EUR  Ropažu novada domes pašvaldības bankas norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT UNLALV2X konts: LV79UNLA0033300130908, maksājuma mērķī norādot “Nekustamā īpašuma Mašēnkrasts izsoles nodrošinājums”, un dalības maksa atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

Samaksa par pirkumu jāpārskaita divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. 

Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi izsoles@ropazi.lv

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.