Izsoles
1

Ropažu novada pašvaldība pirmā atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sava nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8060 009 0394 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8060 009 0466 un kopējo platību 610 m2 pēc adreses Aveņu iela 14, Makstenieki, Garkalnes pagasts, Ropažu novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

Izsoles sākumcena – 9 200 EUR, izsoles solis - 900 EUR.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/00306ddc-d518-4fb3-a50d-38de2bd15d9e . Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk:

Izsole sākas 09.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 11.07.2023. plkst.13:00.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 09.06.2023. plkst.13:00 līdz 29.06.2023. plkst.23:59 (ieskaitot) elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.06.2022. plkst.23:59 (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma maksa 920,00 EUR  Ropažu novada domes pašvaldības bankas norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT UNLALV2X konts: LV79UNLA0033300130908, maksājuma mērķī norādot “Nekustamā īpašuma Aveņu iela 14 izsoles nodrošinājums”, un dalības maksa atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

Samaksa par pirkumu jāpārskaita divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. 

Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi izsoles@ropazi.lv

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.