Izsoles
1

Ropažu novada pašvaldība pirmā atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod savu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8060 001 0539 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8060 001 0539 un kopējo platību 334 m2 pēc adreses Miera iela 1, Suži, Garkalnes pagasts, Ropažu novads. Nekustamā īpašuma plānotais (atļautais) lietošanas mērķis: Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2). zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101).

Izsoles sākumcena – 8 400 EUR, izsoles solis - 800 EUR.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0030757c-d345-4bff-aef1-e59b7b85386f . Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk.

Izsole sākas 09.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 11.07.2023. plkst.13:00.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 09.06.2023. plkst.13:00 līdz 29.06.2023. plkst.23:59 (ieskaitot) elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.06.2022. plkst.23:59 (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma maksa 840,00 EUR  Ropažu novada domes pašvaldības bankas norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT UNLALV2X konts: LV79UNLA0033300130908, maksājuma mērķī norādot “Nekustamā īpašuma Miera iela 1 izsoles nodrošinājums”, un dalības maksa atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

Samaksa par pirkumu jāpārskaita divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. 

Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi izsoles@ropazi.lv

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.