Nodod atsavināšanai
PAZIŅOJUMI

 

Ropažu novada  dome ar 2023. gada 8.februāra lēmumu Nr. 2010 (prot. Nr. 59/2023, 19&) nolēma atļaut atsavināt Ropažu novada pašvaldībai piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma  Ezermalas iela 9, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1926 ha, kadastra numurs 8096 003 0200, zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 003 0200 (turpmāk – Zemesgabals).

Zemesgabala ½ domājamā daļa reģistrēta Rīgas rajona tiesas Stopiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 341 uz Ropažu novada pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā noteiktajām prasībām, publiskās personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Uz zemes gabala atrodas Ropažu novada pašvaldībai nepiederoša būve (ēka ar kadastra apzīmējumu Nr. 80960030200001).

Zemesgabala nosacītā cena un pirkuma maksa ir 20 700 EUR.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai ir pienākums četru mēnešu laikā no šī paziņojuma saņemšanas iesniegt Ropažu novada pašvaldībā pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Zemesgabala pirkšanu par nosacīto cenu un norādīt samaksas termiņu, kas atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piektajā daļā noteiktajam – pārdodot apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem.

Pieteikums par vēlmi izmantot savas pirmpirkuma tiesības iesniedzamas Ropažu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, vai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv un izsoles@ropazi.lv .