Nodod atsavināšanai
PAZIŅOJUMI

Ropažu novada  dome ar 2022. gada 21.decembra lēmumu Nr. 1856 (prot. Nr. 55/2022, 28&) nolēma atļaut atsavināt Ropažu novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma (kadastra numurs 8084 006 0009), Ropažu pagasts, Ropažu novads, sastāvā reģistrēto zemes vienību (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 8084 006 0340 (turpmāk – Zemesgabals) ar platību 199 m2.

Īpašuma tiesības uz Zemesgabalu nostiprinātas Rīgas rajona tiesas, Ropažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 589 uz Ropažu novada pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktajām, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei.

Zemesgabala nosacītā cena un pirkuma maksa ir 1 500 EUR.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai ir pienākums viena mēneša laikā no šī paziņojuma saņemšanas iesniegt Ropažu novada pašvaldībā pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Zemesgabala pirkšanu par nosacīto cenu.

Pieteikums par vēlmi izmantot savas pirmpirkuma tiesības iesniedzamas Ropažu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, vai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv un izsoles@ropazi.lv .