Ziņas, jaunumi
1

2022. gada 16. jūnija sēdē Saeima lēma par atbalsta pasākumu pagarināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ierodas Latvijas Republikā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ.

Ekonomikas ministres biroja vadītājs Artūrs Butāns uzsver: “Latvijai ir valstiski svarīgi sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas bēg no Krievijas izraisītā kara. Tādēļ esam pateicīgi ikvienam, kas iesaistās palīdzības sniegšanā – ikvienam Latvijas iedzīvotājam, uzņēmējam, nevalstiskām organizācijām un pašvaldībām. Strādājot pie atbalsta mehānismu izmaiņām, ņēmām vērā pašvaldību sniegtos priekšlikumus, kā arī piedāvājam ilgāku atbalsta sniegšanas periodu tiem bēgļiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevarēs iekļauties darba tirgū un parūpēties par sevi paši – sievietēm ar bērniem, vecāka gada gājuma cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Vienlaikus kopējās atbalsta izmaksas uz vienu Ukrainas civiliedzīvotāju ir samazinātas, jo mums ir jārīkojas saimnieciski ar Latvijas uzņēmēju iemaksātajiem nodokļiem mūsu valsts budžetā.”

Daļai līdz šim uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas periods beidzas jau jūnijā un ir nepieciešams gan šīm personām, gan pašvaldībām, kuras organizē izmitināšanu, nodrošināt stabilus un prognozējamus nosacījumus attiecībā uz tālāko valsts atbalsta nodrošināšanas apjomu un ilgumu. 

Ar grozījumiem regulējumā salāgotas Latvijas valsts budžeta iespējas ar nepieciešamību nodrošināt atbalstu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem nav izdevies, kā arī objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams patstāvīgi sev nodrošināt izmitināšanu un pārtiku.

Izmaiņas izmitināšanas nosacījumos

Pieņemtie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredz, ka primāri sniedzamo atbalstu - izmitināšanu – ir tiesības saņemt visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz 120 dienām, taču ne ilgāk kā līdz šā gada 31. decembrim.

Līdz ar to fiziskās un juridiskās personas atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu saņems par periodu līdz 120 dienām (līdz šim tas bija noteikts līdz 90 dienām), taču ne ilgāku kā līdz šā gada 31. decembrim.

Tas nozīmē, ka gan tie izmitinātāji, kuri ir uzsākuši izmitināt personas līdz šā likuma grozījumu spēkā stāšanās brīdim, gan pēc to spēkā stāšanās brīža, var pieteikties atkārtoti atlīdzības saņemšanai par izmitināšanu par papildus periodu, kas kopumā nedrīkst pārsniegt 120 dienas un ne ilgāk kā līdz šī gada 31. decembrim. Atgādinām, ka pieteikums par atlīdzības saņemšanu jāiesniedz pašvaldībā 14 dienu laikā no izmitināšanas sākuma dienas.

Vienlaikus ir paredzēts, ka noteiktām personu grupām, kurām objektīvu iemeslu dēļ var būt apgrūtināta iespēja sev nodrošināt mājokli pēc valsts nodrošinātā izmitināšanas perioda, ir paredzēta iespēja saņemt izmitināšanas atbalstu arī pēc 120 dienu perioda, taču ne ilgāk kā līdz šā gada 31. decembrim. Personas, kurām ir tiesības saņemt izmitināšanu pēc 120 dienu perioda, ir ar invaliditāti; nodrošina personas ar invaliditāti aprūpi; ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam; Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē; ir sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā; ir viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā; nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Tāpat arī fiziskās un juridiskās personas, kuras bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, varēs saņemt atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu par periodu, kas pārsniedz 120 dienas, bet ne ilgāk kā līdz šā gada 31. decembrim, ja izmitina iepriekšminētās personas, kuras nespēj patstāvīgi nodrošināt sev izmitināšanu.

Izmaiņas izdevumu segšanā pašvaldībai par sniegto izmitināšanas atbalstu

Vienlaikus atgādinām, ka Ministru kabinetā š.g. 8. jūnijā apstiprinātās izmaiņas regulējumā paredz, ka no š.g. 1. jūlija pašvaldībai par noslēgtajiem Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas īres līgumiem ar privātpersonu (izīrētāju) segs izīrētājam samaksāto atlīdzību par dzīvojamās telpas lietošanu, kas ietver visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, ne vairāk kā 300 eiro/mēnesī par mājokli.

Savukārt, izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus pašvaldību īpašumā/valdījumā/ lietošanā esošās vai citās izmitināšanas vietās, tostarp - tūristu mītnēs, izmitināšanas izmaksas pašvaldībām tiek segtas ne vairāk kā 100 eiro par personu mēnesī, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas ne vairāk kā trīs personas. Ja dzīvošanai pielāgotajās telpās tiek izmitinātas vairāk nekā trīs personas, par katru nākamo personu valsts segs izdevumus ne vairāk kā 50 eiro apmērā mēnesī.

Papildus ar Ministru kabineta pieņemtajām izmaiņām kārtībā, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu, tiek atcelts nosacījums, ka no š.g. 1. jūlija netiek segti pašvaldību izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu izmitināšanas vietās, kas nav pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošas izmitināšanas vietas (piemēram, tūristu mītnes). Tas nozīmē, ka arī pēc š.g. 1. jūlija Ukrainas civiliedzīvotājus varēs izmitināt, cita starpā, arī tūrisma mītnēs, sedzot regulējumā noteikto atlīdzības limitu - 100 eiro/ mēnesī par personu.

Izmaiņas izdevumu segšanā par pārtikas nodrošināšanu

Tāpat kā līdz šim, Ukrainas civiliedzīvotājiem pārtika tiks nodrošināta 30 dienas, vienlaikus nosakot, ka atbalsts būs pieejams ne ilgāk kā līdz šā gada beigām.

Vienlaikus noteiktas izmaiņas pārtikas nodrošināšanas izmaksu apmēram atkarībā no pārtikas nodrošināšanas veida. Proti, ja Ukrainas civiliedzīvotājam tiek sniegts ēdināšanas pakalpojums (iespēja saņemt pagatavotu ēdienu tūlītējam patēriņam), izmaksas nevarēs pārsniegt 10 eiro par personu dienā. Savukārt, ja Ukrainas civiliedzīvotājam pārtika tiks nodrošināta, izsniedzot pārtikas produktus (pārtikas pakas, vaučerus, dāvanu kartes pārtikas veikalos u.tml.), izmaksas nevarēs pārsniegt 5 eiro par personu dienā.

Plānots, ka primārā atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšana – izmitināšana un ēdināšana no valsts budžeta izmaksās aptuveni 8,8 miljonus eiro, vienlaikus tiek lēsts, ka atbalsta turpināšana tiks nodrošināta Ministru kabineta 2022.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.302 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā” noteiktā finansējuma ietvaros.

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Savukārt Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumi Nr.339 “Noteikumi, kādā tiek nodrošināts primāri sniedzamais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem” stāsies spēkā šā gada 1.jūlijā.