Izglītība Pašvaldība
Jauni saistošie noteikumi

Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību pamatizglītībā, dodot iespēju vecākiem izvēlēties bērna vajadzībām atbilstošu izglītības programmu, Ropažu novada dome apstiprinājusi un spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 22/21 “Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās izglītības iestādēs”, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Ropažu novada pašvaldības atbalsts pamatizglītības programmu apguvei privātās izglītības iestādēs.

Kam paredzēts atbalsts?

Atbalsts paredzēts skolēniem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes un kuru dzīvesvieta un vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ar kādiem nosacījumiem atbalsts tiek piešķirts?

Atbalstu piešķir, ja:

  • pašvaldība nevar nodrošināt nepieciešamās programmas apguvi vai citu īpašu apstākļu individuālas vajadzības gadījumos;
  • privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;
  • privātā izglītības iestāde īsteno Latvijā akreditētu pamatizglītības programmu;
  • skolēns ir reģistrēts programmas apguvei privātajā izglītības iestādē;
  • privātajai izglītības iestādei ir līgums ar skolēna vecāku/likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;
  • privātajai izglītības iestādei nav nodokļu parādu.

Kāds ir atbalsta apmērs?

Atbalsta apmērs par vienu skolēnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam audzēknim Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā un tiek aprēķināts katram kārtējam kalendārajam gadam, to apstiprina Ropažu novada dome. Līdzfinansējuma apmērs 2022. gadā tiks apstiprināts janvārī, pieņemot pašvaldības budžetu.

Kā pieprasīt atbalsta saņemšanu?

Līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz iesniegums  (https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas - Izglītība, bērna pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādē, līdzfinansējuma saņemšana) par to, ka skolēns saņems pakalpojumu privātā izglītības iestādē, iesniegumā norādot izglītības iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru. Iesniegumam jāpievieno līguma kopija ar privāto izglītības iestādi un apliecinājums par nepieciešamību apgūt konkrētu izglītības programmu.

Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments mēneša laikā no dokumentu saņemšanas dienas, pārbauda informāciju, veic to izvērtēšanu un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu.

Vairāk www.ropazi.lv – Normatīvie akti – Saistošie noteikumi - https://www.ropazi.lv/lv/media/12709/download

Informāciju sagatavoja: Inga Koleča, Ropažu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste