Izglītība Jauniešiem
1

Turpmāk tiks atvieglota kārtība, kādā piešķir atbalsta pasākumus eksāmenu kārtošanai. Atbalsta pasākumus izglītojamiem gan 9.klases, gan vidējās izglītības valsts pārbaudījumos varēs noteikt ne tikai valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, bet arī skolas skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, izglītības vai klīniskais psihologs - to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, kas šodien, 2023. gada 21. martā, atbalstīti valdībā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” grozījumiem, atbalsta pasākumu piemērošanas kārtība 9. klases izglītojamiem valsts pārbaudes darbos 2022./2023. mācību gadā būs līdzīga kā iepriekšējos mācību gados. Savukārt vidējās izglītības pakāpē paredzēts vienkāršot atbalsta pasākumu piemērošanas procesu valsts pārbaudījumos, tādējādi samazinot administratīvo slogu izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm.

Noteikumu grozījumi paredz arī to, ka Valsts izglītības satura centrs gan 9. klases pārbaudes darbu, gan vidējās izglītības pakāpes pārbaudes darbu norisē kā atbalsta pasākumu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām varēs noteikt pagarinātu eksāmenu izpildes laiku.

Pārbaudes darbos paredzēts piemērot tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā, un kuru piemērošana būs paredzēta Valsts izglītības satura centra izstrādātajos pārbaudes darbu norises plānos, kas tiks publicēti centra tīmekļa vietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms konkrētā eksāmena norises.

Atbalsta pasākumus paredzēts noteikt ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas šajā mācību gadā līdz 2023. gada 17. aprīlim  jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam.

Par to, ka izglītojamajam pārbaudes darbā tiks piemēroti atbalsta pasākumi un kādi tie būs, izglītības iestādei jāveic ieraksts valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā pārbaudes darba norises dienas

Izglītojamiem nepieciešamie atbalsta pasākumi vidējās izglītības pakāpes valsts pārbaudījumos izglītības iestādei vairs nebūs jāsaskaņo ar Valsts izglītības satura centru.

Pārmaiņas skars arī tos 9.klases izglītojamos, kas vienlaikus mācās gan ārvalsts izglītības iestādē, gan Latvijas izglītības iestādē tālmācības formā. Šie skolēni varēs kārtot valsts pārbaudes darbus savā mītnes zemē, ja līdz 2023.gada 17. aprīlim Latvijas izglītības iestādē būs iesniegts apliecinājums par to, ka skolēns mācās arī ārvalsts izglītības iestādē.

Noteikumu grozījumos ņemts vērā arī tas, ka Ukrainas civiliedzīvotāju latviešu valodas zināšanu līmenis nav līdzvērtīgs Latvijas izglītojamo latviešu valodas zināšanu līmenim. Līdz ar to Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri būs izvēlējušies kārtot 9.klases vai vidusskolas valsts pārbaudījumus, tiks pagarināts eksāmenu izpildes laiks, kā arī nodrošināta tekstu tulkošanas iespēja no latviešu valodas uz ukraiņu valodu un otrādi, tāpat tiks nodrošināti matemātikas eksāmena materiāli ukraiņu valodā. Iepriekšminēto atbalsta pasākumu dēļ Ukrainas civiliedzīvotāji eksāmenus kārtos atsevišķā telpā.

Grozījumi noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību skars arī gatavošanos eksāmenu mutvārdu daļai. Turpmāk skolām būs jāparedz atsevišķa telpa tiem izglītojamiem, kuri gatavojas eksāmenu mutvārdu daļai. Šajā telpā vienlaicīgi varēs atrasties izglītojamie, kas gatavojas dažādiem valodu eksāmeniem - ja vienlaikus skolā risināsies dažādu eksāmenu mutvārdu daļas.

Papildu informācija: https://www.visc.gov.lv/lv/atbalsta-pasakumi

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr.398 pieejami TAP portālā.