PAZIŅOJUMI

Vides pārraudzības valsts birojs atbilstoši kompetencei, kas noteikta likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6. panta pirmajā daļā, paziņo, ka saskaņā ar Iesniegumu likuma 6. panta trešo daļu atbilde iedzīvotājiem par SIA “Vides resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 40203040830, paredzēto darbību – koģenerācijas iekārtas būvniecībai atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai nekustamā īpašuma “Dārzi Mežrozīte” (kadastra Nr. 8096 002 0186) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0186 un nekustamā īpašuma “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0185, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā sniegta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnes www.vpvb.gov.lv sadaļā Aktualitātes un Projekti.