Par pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšanu 

Ropažu novada pašvaldības Pedagoģiskās komisijas (PMK) darbu organizē pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” un Ropažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

Ropažu novada pašvaldības PMK sastāvā ir komisijas vadītājs un pieaicinātie eksperti: speciālais pedagogs, klīniskais psihologs, audio logopēds un ārsts. Ropažu novada pašvaldības PMK pieņem Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta pārvaldē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Lai pieteiktos PMK, lūgums sazināties ar komisijas vadītāju – Inu Melkinu, tālrunis: 26656765, e-pasts: ina.melkina@ropazi.lv. Piesakot izglītojamo izpētei PMK sēdē, jānorāda izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, deklarēto dzīvesvietu. PMK informē pieteicēju par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijā.

Komisijas sēdes notiks:

 • 14.05.2024.,

 • 04.06.2024.,

 • 09.07.2024.

Ierodoties uz PMK, katram izglītojamam nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums par   izglītojamā spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā iesnieguma veidlapu var aizpildīt ierodoties komisijā) 

  Iesnieguma veidlapa

 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Gadījumā, kad izglītojamo uz PMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
 3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Psihologa atzinums. (Intelekta izvērtējums ar Latvijā standartizētu metodi).
 5. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā 1 mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
 6. Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības un/vai uzvedības plāns.
 7. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā (mācību) valodā un matemātikā.

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildus dokumenti

Izglītojamam ar redzes traucējumiem

 

 

Ārsta oftalmologa atzinums,

kas izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.

 

 

Izglītojamam ar dzirdes traucējumiem

 

 

Otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda vai logopēda atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.

Psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

 

 

Izglītojamam ar dzirdes traucējumiem  un ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām – arī bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamam ar fiziskās attīstības traucējumiem

 

 

 

Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kas izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.

Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga, vai ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.

Nepieciešamības gadījumā – bērnu neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.

Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums.

Izglītojamam ar valodas traucējumiem

Logopēda vai audiologopēda atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes.

 

Psihologa atzinums, kas izdots ne ātrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

 

 

Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida: otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa, vai bērnu psihiatra, vai bērnu ķirurga, vai ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamam ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un mācīšanās traucējumiem (pamatizglītībā).

Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

Nepieciešamības gadījumā  (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes.

 

Izglītojamam ar garīgās veselības traucējumu.

Bērnu psihiatra vai psihiatra, vai bērnu neirologa, vai neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes.

 

 

Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

 

Izglītojamam ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.

 

 

Izglītojamam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.

 

Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.

Katram izglītojamajam vēlams komisijā iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu.