Aicinām māmiņas, kuras audzina bērnus vecumā līdz 10 gadiem un jūt sevī vēlmi sākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību, pieteikties konkursā “Māmiņa – uzņēmēja”.

Konkursa mērķis ir motivēt māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt komercdarbību, sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu, atvieglojot un veicinot veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū.

Kopējais Konkursa ietvaros pieejamais līdzfinansējums ir 10 000 euro, maksimālais viena projekta realizācijai pieejamais līdzfinansējums ir līdz 5000 euro nosakot, ka konkursa dalībnieka pašfinansējums ir vismaz 20% apmērā no projekta kopējās summas.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit:

Konkursa "Māmiņa - uzņēmēja" nolikums

Konkursam pieteikumus var iesniegt no 1. - 31. maijam:

  • ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums ar pielikumiem (nolikuma 24.punktā minētie dokumenti) līdz paziņojumā par konkursu norādītajam datumam jānosūta vienā oriģināla eksemplārā uz e-pasta adresi: projekti@ropazi.lv.
  • pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par konkursu norādītajam datumam) pieteikumu nosūta vienā oriģināla eksemplārā papīra formā Ropažu novada pašvaldībai ar norādi “Konkursam “Māmiņa = Uzņēmēja””, un viens identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: projekti@ropazi.lv.  
  • klātienē pieteikumu var iesniegt līdz paziņojumā par konkursu norādītajam datumam vienā oriģināla eksemplārā papīra formā ar norādi “Konkursam “Māmiņa = Uzņēmēja”” pašvaldības kādā no pagastu klientu apkalpošanas centriem tā darba laikā, un viens identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: projekti@ropazi.lv.

Kontaktpersona – Guntars Kniksts, saziņai izmantojot nolikumā norādīto e-pastu projekti@ropazi.lv

Konkursu finansē Ropažu novada pašvaldība.

Dokumenti pieteikuma iesniegšanai:

1. pielikums, pieteikuma veidlapa

2. pielikums, naudas plūsma

3. pielikums, projekta izmaksu tāme

4. pielikums, 1. kārtas administratīvie kritēriji

5. pielikums, 2. kārtas kvalitātes kritēriji

6. pielikums, 3. kārtas kvalitātes kritēriji

7. pielikums, atskaite par finansējuma izlietojumu

8. pielikums, saimnieciskās darbības informatīvais pārskats

9. pielikums, apliecinājums

Ropažu novada pašvaldības lēmums nr. 3209

 

1
1