Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums paredzēts vecuma pensionāriem, Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām un politiski represētām personām.
Pabalstu piešķir vienu reizi gadā 80,00 euro apmērā, vienreizējā maksājumā ar nākamo mēnesi pēc pensijas vecuma iestāšanās.
Pabalsta mērķis ir atbalstīt mājsaimniecības, lai veicinātu mājsaimniecības sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu. Pabalsts transporta izdevumu segšanai ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas izteiksmē, ja pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta pašvaldībā ne mazāk kā pēdējos 6 (sešus) mēnešus vai ir reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā tekošā gada 1.janvārī.

Pabalstu nepiešķir personām, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa un/vai kuras saņem valstī noteiktos transporta atvieglojumus;

Pašvaldības materiālo atbalstu izmaksā ar nākamo mēnesi pēc pensijas vecuma iestāšanās, vienreizējā maksājumā;
Pabalstu nav tiesīgas saņemt personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības nodrošinātos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma vietā.

Procesa apraksts

  1. Iesniegums Sociālajam dienestam
    Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams iesniegums transporta pabalsta piešķiršanai. Iesniegumu var iesniegt Sociālā dienesta pagastu vai Vangažu pilsētas nodaļā (struktūrvienībā) klātienē, iesūtot iesniegumu e-pastā socialais.dienests@ropazi.lv elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai ar pasta sūtījumu, adresējot to kādai Sociālā dienesta pagasta vai Vangažu pilsētas nodaļai (struktūrvienībai).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstus piešķir Ropažu novada Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu (pielikumā) un pievienotajiem dokumentiem (ja tādus nepieciešams iesniegt).
    Pabalsts tiek izmaksāts uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu vai deklarētās dzīvesvietas pagasta kasē.