Statuss:
Īstenošanā
1

Ropažu novada pašvaldība 2023.gada septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar   Izglītības un zinātnes ministriju, par darbības programmas "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.2.reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas „Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” projekta iesniegumu atlases pirmās kārtas projekta īstenošanu.

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”  mērķis ir mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei, nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kā arī nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Projekts ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam, kā arī pedagogam un nodrošinot mūsdienīgu izglītības satura apguves iespēju.

Valsts izglītības rīcībpolitikas mērķis ir līdz 2025. gadam visās izglītības iestādēs, kurās apgūst vispārējās izglītības saturu, nodrošināt katru pedagogu un katru 7.-12. klašu  skolēnu ar datoru kā mācību līdzekli,  sasniedzot vismaz 1 : 3 ierīču un skolēnu skaita proporciju 1.-3. klašu skolēniem un vismaz 1 : 2 ierīču un skolēnu skaita proporciju 4.-6. klašu skolēniem. Datoru izmantošanai jābūt elastīgai, izmantojot tos gan mācību procesa nodrošināšanai, gan kā mobilās datorklases, gan patstāvīgā darba veikšanai izglītības iestādē vai mājās.

Ropažu novada pašvaldības skolas (skolas) mācību procesa nodrošināšanai, saņēmušas “Chromebook” digitālās iekārtas, kā solīts, trīs piegāžu posmos, kopā 452 portatīvās datortehnikas vienību. Pašlaik skolas rod iespēju datortehnikas novietošanai konkrētās skolas telpās un sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldības IT speciālistiem marta mēnesī uzsāks datoru sagatavošanu lietošanai. Projekta ietvaros izstrādāti saņemtās datortehnikas lietošanas noteikumi, kas paredz, ka skolas papildinās uz vietas esošo datortehniku, kas paredzēta mācību procesa nodrošināšanai. Katrā skolā tiks iekārtota vismaz viena darba vieta skolēniem patstāvīgā darba, mājas darbu, projektu darbu un citu ar mācību procesu saistītu uzdevumu veikšanai.

Atbildīgais - Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments.

1