Statuss:
Noslēdzies
1

Nr. LVIII-069 “Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos”

(akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”)

Projekta īstenošanas laiks: 16.04. - 15.11.2023

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vietējās kultūras un dabas resursu izmantošanu kopējā ilgtspējīga tūrisma piedāvājumā, attīstot un popularizējot bijušo dzelzceļa (Zaļie ceļi) līniju, lai piesaistītu jaunus tūristus un palielinātu tūristu plūsmu (skaitu), stimulētu tūrismu, vietējos tūristus apkalpojošos uzņēmumus un vispārējo ekonomisko aktivitāti Rīgas, Vidzemes, Latgales reģionos.

Rezultāti: Uzlabot esošā Zaļā dzelzceļa pieejamību, drošību un tehnisko pārskatāmību; Zaļās līnijas ģeogrāfiskā paplašināšana ar jaunu posmu Ieriķi-Jaunpiebalga-Gulbene; aprīkojums drošībai; pieredzes apmaiņa un ieinteresēto pušu iesaiste, organizējot 2 mācību braucienus; 6 promo pasākumu organizēšana; 4 zaļo ceļu karšu sagatavošana un drukāšana; digitālā karte ar tiešsaistē pieejamu tūristu plūsmas statistiku; nodrošināts publicitātes plāns.

Vadošais partneris: Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501, tālr. +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv.

Partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija; Gulbenes novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība.

Projekts “Latvijas zaļie ceļi” tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

1

Nr. LVIII-069 “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions”

(acronym: “Greenways of Latvia”)

Project realisation time: 16.04. - 15.11.2023

The overall objective of the project is to facilitate the usage of local cultural and natural resources into the joint sustainable tourism offer by further developing and promoting the Greenway (GW) trail in order to attract new tourists and enlarge the flow (number) of tourists, stimulate tourism, local businesses servicing tourists and the general economic activity in Riga, Vidzeme, Latgale regions.

Results: Improve accessibility, safety and technical visibility of existing GW trail; Geographical expansion of GW trail with a new part Ieriki-Jaunpiebalga-Gulbene; Equipment for safe, Accessible new part Ieriki-Jaunpiebalga-Gulbene of GW trail; Knowledge transfer and engagement of stakeholders by organising 2 study trips; Organisation of 6 promo events; Producing and printing 4 greenway maps; Digital map with the real-time statistics of tourist flows available online; ensured publicity plan.

Lead beneficiary: Balvi Municipality Council, Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501, ph. +371 64522453, e-mail: dome@balvi.lv.

Partners: Vidzeme Tourism Association; Gulbene Municipality and Ropaži Municipality Council.

The “Greenways of Latvia” project is implemented within the Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 and is co-financed by the European Union.

1