Statuss:
Noslēdzies
Dabas liegums Lielie Kangari

Dabas liegums "Lielie Kangari" ietver lielāko osu grēdu Latvijā. Aizsargājamā teritorijā ietilpst tādas dabas vērtības kā Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas. Lieguma teritorija ir pievilcīga tūristiem, taču nesakārtotā teritorija rekreācijas vajadzībām var traumēt augsnes virskārtu un degradēt dabisko vidi.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūru dabas liegumā "Lielie Kangari".

Lai novērstu antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, tiek plānota mērķtiecīga vides labiekārtošana balstoties uz Dabas aizsardzības plānu. Projekta ietvaros tiks veidota kvalitatīva tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūra. Augsnes erozijas samazināšanai paredzēts uzstādīt norobežojumus. Eitrofā piesārņojuma samazināšanai paredzēts izvietot tualeti un atkritumu urnas. Apmeklētāju plūsmas optimizēšanai paredzēts veidot pastaigu taku, kas tiks papildināta ar koka laipām un tiltiņu mitrākās vietas šķērsošanai. Apmeklētāju informēšanai un izglītošanai tiks izvietoti lielie informatīvie stendi, katedras tipa informatīvie stendi visas takas garumā, kā arī veselības maršruta informatīvie stendi. Paredzēts uzstādīt arī virziena rādītājus ar attāluma norādēm līdz objektiem. Ainavu vērošanai paredzēts uzstādīt skatu platformu un izbūvēt skatu torni.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 300000,00 EUR - ERAF finansējums - 255000,00 EUR un Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums - 45000,00 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 237162,58 EUR, kuras sedz Ropažu novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots no 02.08.2017.- 31.12.2018.

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Vadošā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 300000,00 

Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas: EUR 237162,58 

ERAF finansējums: EUR 255000,00

Ropažu novada pašvaldības finansējums: EUR 45000,00 un neattiecināmās izmaksas EUR 237162,58 

Projekta īstenošanas laiks: 02.08.2017.-31.12.2018.

 

Projekts “Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide dabas liegumā “Lielie Kangari”” norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" ietvaros. Projekts tiks finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Ropažu novada pašvaldības līdzekļiem.

ERAF logo