15.04.2024.

2024. gada 10. aprīlī Ropažu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 3168 apstiprināt “Ropažu novada Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024.–2028. gadam” izstrādāto pirmo redakciju un nodot “Ropažu novada Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024.–2028. gadam” pirmo redakciju publiskai apspriešanai.

Ropažu novada pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024.-2028. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir pašvaldības vidēja termiņa izglītības nozares plānošanas dokuments, kas nosaka Ropažu novada izglītības ekosistēmas stratēģiskās attīstības mērķus un prioritātes, kā arī plāno pasākumus un resursu nodrošinājumu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Ar Stratēģiju var iepazīties zemāk:

Stratēģijas publiskā apspriešana notiks no 2024. gada 15.aprīļa līdz 2024. gada 15. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 8. maijā Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” no plkst. 17:00 līdz 19:00.

Savu viedokli par Stratēģiju var izteikt brīvā formā vai izmantojot iesnieguma veidlapu https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#iesniegums-ropazu-novada-pasvaldibai

Aicinām  izteikt viedokli par Stratēģiju:

Papildus informāciju par Stratēģiju var iegūt sazinoties ar Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta vadītājas vietnieci Viju Tomiņu pa tālruni 20231300 vai e-pastu vija.tomina@ropazi.lv.

Veikti grozījumi lēmumā Par Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta nozaru vidējā termiņa attīstības plāna 2023. - 2028. gadam izstrādi.

20.martā domes sēdē nolemts veikt grozījumus 17.05.2023. Ropažu novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 2343 (prot. Nr. 66/2023,46.§) “Par Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta nozaru vidējā termiņa attīstības plāna 2023.-2028.gadam izstrādi”.

Nolemts grozīt:

  • Lēmuma 1.punktu, izsakot to norādītajā redakcijā: “uzsākt Ropažu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024. – 2028. gadam izstrādi atbilstoši izvirzītajam Darba uzdevumam”;
  • Lēmuma 2.punktu, izsakot to norādītajā redakcijā: “uzsākt Ropažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2024. – 2028. gadam izstrādi atbilstoši izvirzītajam Darba uzdevumam;
  • Lēmuma 3.punktu, izsakot to norādītajā redakcijā: “uzsākt Ropažu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2024. – 2028. gadam izstrādi atbilstoši izvirzītajam Darba uzdevumam”;
  • Lēmuma 5. punktu, izsakot to norādītajā redakcijā: “noteikt, ka atbildīgais par Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta nozaru vidējā termiņa  attīstības  stratēģijas  2024.-2028.gadam izstrādi ir Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta vadītāja S.Tīberga”;
  • Lēmuma 8.punktu, izsakot to norādītajā redakcijā: “nozaru plāna izstrādi veikt ievērojot izstrādes procesu un izpildes termiņus (4. pielikums) un finansēt Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta 2023./2024.gada piešķirtā budžeta ietvaros, piesaistot ārpakalpojumu”.

Plašāk ar 20. martā grozīto lēmumu iesējams iepazīties zemāk:

Lai sekmētu izglītības, kultūras, sporta jomu un aktīvās atpūtas pakalpojumu teritoriāli līdzsvarotu pieejamību Ropažu novada iedzīvotājiem un nodrošinātu minēto nozaru plānveidīgu attīstību Ropažu novada teritorijā, Ropažu novada pašvaldība 2023. gada 17. maijā pieņēma lēmumu uzsākt Ropažu novada Izglītības un  jaunatnes politikas attīstības plāna 2023. - 2028. gadam izstrādi.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties zemāk: