Ropažu novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns (RNPCA plāns) izstrādāts saskaņā ar 2017. gada 7. novembra MK noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” III. Sadaļu “Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija”.

Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā. Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips. Atbilstoši CAKP likumam, civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi:

 1. nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;
 2. pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
 3. savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;
 4. plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;
 5. sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;
 6. plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;
 7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;
 8. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

RNPCA plānā ir sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem; apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā. Atbilstoši CAKP likuma 6. panta pirmās daļas 9. punkta prasībām RNPCA plānā ir apskatītas katastrofas, kas ir saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā. RNPCA plānā ir apkopota informācija, kā pašvaldības domes nodrošinās iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.

Atbilstoši CAKP likuma 17. panta pirmajai daļai RNPCA plānu pašvaldības dome apstiprina ne retāk kā reizi četros gados. RNPCA plānā nepieciešams veikt grozījumus, ja sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļi iesniedz attiecīgās pašvaldības domei priekšlikumus par RNPCA plāna nepieciešamiem grozījumiem.

Oļegs Nazarovs

Civilās aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
olegs.nazarovs [at] ropazi.lv

Ropažu novada Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

 

Ropažu novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

 • Komisijas priekšsēdētājs: Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, tālr. +371 26455773, e-pasts: vita.paulane@ropazi.lv
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieki, kuri Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus:
  • Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētajas vietnieks Ainārs Vaičulens, tālr. +371 28711252, e-pasts: ainars.vaiculens@ropazi.lv
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Krišjānis Mincenbergs
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Zahars Vorobjovs
 • Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Ropažu novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:
 • Ropažu novada pašvaldības dome
  • Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks Ainārs Vaičulens
  • Ropažu novada Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Grunde
  • Ropažu novada Garkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Lauris Lielbārdis
  • Ropažu novada Ropažu pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Blaus
  • Ropažu novada Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis
  • Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko
  • Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Jeļena Toca
  • Ropažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Skrastiņa
 • Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieks Ainars Bērcis
 • Ropažu novada pašvaldības policijas  Administratīvās nodaļas priekšnieks Arvils Baumanis
 • Ropažu novada pašvaldības policijas Garkalnes-Vangažu iecirkņa priekšnieks Ivars Mazurs  
 • Ropažu novada pašvaldības policijas Operatīvās vadības centra priekšnieks Sandis Gedominskis
 • Ropažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ruta Leišavniece
 • Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” Apsaimniekošanas un remontu nodaļas vadītāja Kristīna Anmane
 • SIA “Vilkme” pārstāve Guntis Gasons
 • SIA “Garkalnes Komunālserviss” pārstāvis Aleksandrs Inārs Zaharāns
 • SIA “Garkalnes ūdens” pārstāvis
 • SIA “Garkalnes inženiertīkli” pārstāvis Klāvs Zīberts
 • SIA “Vangažu namsaimnieks” pārstāvis Tatjana Ponomarenko
 • SIA “Vangažu avots” pārstāvis Ineta Dedele
 • Pašvaldības aģentūras “Stopiņu ambulance” vadītāja Vija Ikauniece
 • Valsts meža dienesta pārstāvis Rīgas reģionālās virsmežniecības Ropažu nodaļas vecākais mežzinis Jānis Ozoliņš
 • AS “Sadales tīkls” pārstāvji Vidzemes tīklu nodaļas vadītājs Ivo Leoke
 • Vidzemes tīklu nodaļas meistars Andris Millers
 • AS “Augstsprieguma tīkls” pārstāvis Tehniskās ekspluatācijas departamenta vadītājs Aivars Kapče
 • Zemessardzes pārstāvis ZS 19.kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Uldis Dadzāns
 • Valsts vides dienesta pārstāvji:
  • Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Reinis Bitenieks
  • Piesārņojuma kontroles daļas vadītāja vietnieks Mikus Freijs
 • Valsts Policijas pārstāvis
  • VP RRP Salaspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Kaspars Rekscs
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve
  • LVĢMC Prognožu un Klimata daļas Prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Dienesta brigāžu atbalsta centra (BAC) “Purvciems” vadītāja Marina Romanovska