Ropažu novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns (RNPCA plāns) izstrādāts saskaņā ar 2017. gada 7. novembra MK noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” III. Sadaļu “Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija”.

Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā. Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips. Atbilstoši CAKP likumam, civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi:

  1. nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;
  2. pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
  3. savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;
  4. plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;
  5. sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;
  6. plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;
  7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;
  8. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

RNPCA plānā ir sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem; apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā. Atbilstoši CAKP likuma 6. panta pirmās daļas 9. punkta prasībām RNPCA plānā ir apskatītas katastrofas, kas ir saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā. RNPCA plānā ir apkopota informācija, kā pašvaldības domes nodrošinās iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.

Atbilstoši CAKP likuma 17. panta pirmajai daļai RNPCA plānu pašvaldības dome apstiprina ne retāk kā reizi četros gados. RNPCA plānā nepieciešams veikt grozījumus, ja sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļi iesniedz attiecīgās pašvaldības domei priekšlikumus par RNPCA plāna nepieciešamiem grozījumiem.

Ropažu novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

Oļegs Nazarovs

Civilās aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
civila.aizsardziba [at] ropazi.lv