Ropažu novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns (RNPCA plāns) izstrādāts saskaņā ar 2017. gada 7. novembra MK noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” III. Sadaļu “Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija”.

Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā. Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips. Atbilstoši CAKP likumam, civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi:

  1. nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;
  2. pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
  3. savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;
  4. plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;
  5. sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;
  6. plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;
  7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;
  8. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

RNPCA plānā ir sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem; apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā. Atbilstoši CAKP likuma 6. panta pirmās daļas 9. punkta prasībām RNPCA plānā ir apskatītas katastrofas, kas ir saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā. RNPCA plānā ir apkopota informācija, kā pašvaldības domes nodrošinās iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.

Atbilstoši CAKP likuma 17. panta pirmajai daļai RNPCA plānu pašvaldības dome apstiprina ne retāk kā reizi četros gados. RNPCA plānā nepieciešams veikt grozījumus, ja sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļi iesniedz attiecīgās pašvaldības domei priekšlikumus par RNPCA plāna nepieciešamiem grozījumiem.

Ropažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs - Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, tālr. +371 26455773, e-pasts: vita.paulane@ropazi.lv;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki, kuri Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus:
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks Ainārs Vaičulens, +371 28711252, e-pasts: ainars.vaiculens@ropazi.lv;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Krišjānis Mincenbergs;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Zahars Vorobjovs;

Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Ropažu novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:
Ropažu novada Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Grunde;
Ropažu novada Garkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Lauris Lielbārdis;
Ropažu novada Ropažu pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Blaus;
Ropažu novada Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jeļena Toca;
Ropažu novada Stopiņu pagasta Darba un civilās aizsardzības speciālists Jānis Miķelsons;
Ropažu novada Stopiņu pagasta pašvaldības policijas priekšnieks Ainārs Bērcis;
Ropažu novada Garkalnes pagasta policijas priekšnieks Ivars Mazurs;
Ropažu novada Ropažu pagasta policijas pārstāvis Reinholds Uškāns;
Ropažu novada Stopiņu pagasta Sociālā dienesta vadītājs Ruta Leišavniece;
Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” direktors Jānis Koponāns;
Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājs Atis Senkāns;
SIA “Vilkme” pārstāvis Sigita Čudare;
SIA “Garkalnes Komunālserviss” pārstāvis Harijs Lieljuris;
SIA “Garkalnes ūdens” pārstāvis Gundars Krievs;
SIA “Garkalnes inženiertīkli” pārstāvis Klāvs Zīberts;
SIA “Vangažu namsaimnieks” pārstāvis Māris Keišs;
SIA “Vangažu avots” pārstāvis Kārlis Spravņiks;
Pašvaldību aģentūras “Stopiņu ambulance” vadītāja Vija Ikauniece;
Valsts vides dienesta pārstāvji, Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Kalvis Avotiņš, Liene Ābele aizvieto –  direktora vietniece Valsts vides dienesta Operatīvās koordinācijas centrs;
AS “Sadales tīkls” pārstāvji, Ķekavas tīklu nodaļas vadītājs Dainis Ēvele Siguldas tīklu nodaļas vadītājs Kārlis Sproģis;
AS “Augstsprieguma tīkls” pārstāvis, Tehniskās ekspluatācijas departamenta vadītājs Aivars Kapče;
Zemessardzes pārstāvis, ZS 19.kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Kaspars Auzenbahs; 
Valsts meža dienesta pārstāvis, Rīgas reģionālās virsmežniecības Ropažu nodaļas vecākais mežzinis Jānis Ozoliņš;
Valsts Policijas pārstāve, VP RRP Salaspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Enija Kalniņa;
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve, LVĢMC Prognožu un Klimata daļas Prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa.