Ropažu novada dome 22.02.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.2037 par tematiskā plānojuma, “Sauriešu ģipša karjera mākslīgo ūdenstilpju un piegulošo teritoriju attīstība”, izstrādes uzsākšanu. (prot. Nr.60/2023,5.§).

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir noteikt teritorijas optimālāko attīstības scenāriju un turpmākās izmantošanas vadlīnijas, pilnveidojot rekreācijas un tūrisma iespējas Ropažu novadā un Pierīgas reģionā, izceļot vietas unikalitāti. Izpētes materiāli, attīstības koncepcija ar zonējuma apakšzonu precizējumu, vadlīnijas un definētie apsaimniekošanas pamatprincipi tiks izmantoti multifunkcionāla rekreācijas parka (turpmāk – Parka) izveidē, Parka būvniecības ieceru pa kārtām izstrādē, pašvaldības saistošo noteikumu par Parka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību izstrādē, kā arī Parka apsaimniekošanas kvalitātes nodrošināšanā.

Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības ainavu arhitekte Kristīna Briķe (tālr.: 26513962, e – pasts: kristina.brike@ropazi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus tematiskā plānojuma izstrādei var iesniegt pašvaldības pagastu pārvaldes klientu apkalpošanas centros vai ievietojot tos pārvaldēs esošajās iesniegumu pastkastēs, kā arī nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv.