Ropažu novada dome 08.03.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.2098 “Par Ropažu novada transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.62/2023,21.§).

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir “izstrādāt detalizētu transporta infrastruktūras attīstības plānu – tekstuālu un grafisku informāciju par Ropažu novada galvenajiem transporta infrastruktūras elementiem, ievērojot augstākstāvošo institūciju plānotos pasākumus, institūciju un nozaru plānus, tai skaitā ES līmeņa projektus, Ropažu novada pašvaldības un kaimiņu pašvaldību plānojumu risinājumus, kā arī sagatavot priekšlikumus un vadlīnijas, kas turpmāk būtu jāievēro izstrādājot dažādu līmeņu pašvaldības plānošanas dokumentus”.

Tematiskā plānojuma izstrādes vadītājs: Ropažu novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotājs Henrijs Vīgants (tālr.: 27294553, e – pasts: henrijs.vigants@ropazi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus tematiskā plānojuma izstrādei var iesniegt pašvaldības pagastu pārvaldes klientu apkalpošanas centros vai ievietojot tos pārvaldēs esošajās iesniegumu pastkastēs, kā arī nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv.