Ropažu novada dome 08.03.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.2093 “Par Ropažu novada ūdenssaimniecības attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.62/2023,16.§).

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir “iegūt un apkopot informāciju (tekstuāli un grafiski) par ūdenssaimniecības situāciju Ropažu novadā, kuras pamatā tiktu plānota kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība Ropažu novadā, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. Izstrādāt priekšlikumus un vadlīnijas, kas turpmāk būtu jāievēro izstrādājot dažādu līmeņu pašvaldības plānošanas dokumentus – teritorijas plānojumu, lokālplānojumus un detālplānojumus.”

Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Anna Alvīne Vītola (tālr.: 25482913, e – pasts: anna.alvine.vitola@ropazi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus tematiskā plānojuma izstrādei var iesniegt pašvaldības pagastu pārvaldes klientu apkalpošanas centros vai ievietojot tos pārvaldēs esošajās iesniegumu pastkastēs, kā arī nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv.