1. Lietotājus Garkalnes bibliotēkā reģistrē, klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu) vai attālināti (ar kādu no e-identitātes apstiprināšanas veidiem). Lietotājs sniedz sekojošu kontaktinformāciju: dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts.


2. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Garkalnes bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu (galvojumu).

3. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Garkalnes bibliotēkas lietošanas noteikumiem un  ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.

4. Mainot vārdu vai uzvārdu, lasītājam par izmaiņām jāpaziņo, uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu.

Rīgas apriņķa Ādažu pagasta Garkalnes ciema darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas 3. sesijas 1949. gada 21. marta Protokolā Nr.14 ir ziņas, ka darbu sāk Garkalnes ciema bibliotēka.