Aktualitāte Izglītība
Nometnes

Ropažu  novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā var piedalīties  Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.
Mērķis- veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu brīvlaikā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz š.g. 1.martam.

Projekta mērķa grupa - Ropažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem.

Nometnes norises laiks - valstī noteiktie skolēnu mācību brīvlaiki.

Pašvaldības līdzfinansējums - saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldību un nometnes organizatoru:

  • minimālais nometnes dienu skaits -3, maksimālais -7, minimālais aktivitāšu laiks dienas nometnei ir 5 stundas dienā. Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnes grupā ir 10;
  • Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība noteikta Ropažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikuma V nodaļā ar grozījumiem 33.punktā;
  • Pašvaldības finansiālais atbalsts vasaras nometņu dalībniekiem - daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošiem bērniem, audžuģimenē ievietotajiem bērniem, ar celiakiju slimiem bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tiek sniegts saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 10.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.23/21 “Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā.

Nometnes dalībnieks kalendāra gadā var ņemt dalību tikai vienā nometnē.

Lēmumu par atbalstītajiem konkursa pretendentiem komisija pieņem un apstiprina  līdz š.g.24.maijam, publicējot  pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un pašvaldības sociālo mediju kontos.

Līgums ar atbalstīto konkursa dalībnieku tiek noslēgts pēc vasaras nometnes dalībnieku saraksta iesniegšanas, norādot dzīves vietas deklarēto adresi.