Pašvaldība
AKTUĀLI

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) Pārejas noteikumu 23. punkts nosaka, ka Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdz 2023. gada 31. decembrim apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai. 

Pašvaldība, lai nodrošinātu ATAVL izpildi un noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, bija uzsākusi aptauju novada iedzīvotāju viedokļa apzināšanai par pašvaldības teritorijas iespējamo sadalīšanu.

2023. gada 5. jūnijā tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstule, kurā tika aicināts apturēt aptauju par Garkalnes pagasta sadalīšanu un administratīvās teritorijas robežu grozīšanu. Vienlaicīgi VARAM norādīja, ka sagatavos priekšlikumus šā jautājuma risināšanai līdz 2023. gada 30. jūnijam.

2023. gada 30. jūnijā VARAM atsūtīja Rīgas plānošanas reģiona sagatavotos scenārijus Garkalnes pagasta sadalīšanai un aicināja uz sanāksmi ar Ādažu novada pašvaldības un ministrijas pārstāvjiem, lai vienotos par turpmāko darbu grafiku. Sanāksmes laikā VARAM informēja, ka rosinās izmaiņas ATAVL, lai noteiktu skaidrus iedzīvotāju aptaujas veikšanas principus, un izveidos aptaujas rīku.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju 2023. gada 4. septembra Valsts pārvaldes un pašvaldības Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomiteja noraidīja VARAM sagatavotos grozījumus ATAVL, no kā izriet, ka Pašvaldībai minētā likuma 23. panta izpilde jāveic tajā noteiktajā termiņā – līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Lai ieviestu skaidrību par turpmākām darbībām, Pašvaldība 2023. gada 14. septembrī uz tikšanos aicināja VARAM, Ādažu novada pašvaldības un Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvjus, kurā vienojās par konsultatīvās darba grupas izveidi Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izstrādei, tās sastāvā aicinot pārstāvjus no VARAM, Rīgas plānošanas reģiona, Ādažu novada pašvaldības, Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes un Vangažu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes.

2023. gada 19. septembrī tika saņemta VARAM vēstule, informējot, ka ir turpināma Garkalnes pagasta sadalīšanas procedūra, lai nodrošinātu ATAVL Pārejas noteikumu 28. punkta izpildi.

Šobrīd Pašvaldība kopā ar izveidoto konsultatīvo darba grupu strādā pie sadalīšanas plāna variantiem un plāna publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalības pasākuma – iedzīvotāju aptaujas. Drīzumā Pašvaldība sniegs detalizētu informāciju par publiskās apspriedes norisi, publiskās apspriedes sanāksmēm, kā arī iedzīvotāju aptauju. Aicinām sekot līdzi!

Tāpat informējam, ka pašvaldības vadības un speciālistu sanāksmēs ar novada iedzīvotājiem (09.10.2023. Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”, 16.10.2023. Ropažu Kultūras centrā, 23.10.2023. Vangažu pilsētas Kultūras namā, 30.10.2023. Kultūras centrā “Berģi”) piedalīsies speciālisti, kas varēs informēt un atbildēt uz jautājumiem par Garkalnes pagasta sadalīšanas procedūru.