PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 08.02.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.2026 “Par detālplānojuma zemes vienībai Upesgrīvas ielā 54, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot.Nr.59/2023,36.§).

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 012 1254, Upesgrīvas ielā 54, Sunīšos, atļautais izmantošanas veids noteikts daļēji Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), Jaukta centra apbūves teritorija (JC), Dabas un apstādījumu teritorija (DA), Ūdeņu teritorija (Ū) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR).

Detālplānojuma teritorijā, ar kopējo platību 1.7703 ha, paredzēts izveidot 9 zemes vienības - 6 zemes vienības paredzētas savrupmāju apbūvei vai dvīņu māju apbūvei, 1 zemes vienība paredzēta savrupmājas apbūvei vai dvīņu mājas apbūvei, rindu mājas apbūvei, daudzdzīvokļu mājas apbūvei, tūrisma un atpūtas iestādes apbūvei, tirdzniecības un pakalpojumu objekta apbūvei, 1 zemes vienība paredzēta piebraukšanas nodrošināšanai atdalāmajām zemes vienībām, kā Upesgrīvas ielas turpinājums, un 1 zemes vienība paredzēta publiskai piekļuvei Lielās Juglas upei.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 27.02.2023. līdz 27.03.2023.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20418  un izdrukas veidā foajē Garkalnes pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā,  Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67800936.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 09.03.2023. plkst. 17:30. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/upesgrīvas_54 .

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv līdz 27.03.2023.

Papildus informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar detālplānojuma izstrādes vadītāju vai izstrādātāju.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daiga Gruzīte, e-pasts: daiga.gruzite@ropazi.lv , tālr. 67800936.

Detālplānojuma izstrādātājs: IK “Plānošanas eksperti”, reģistrācijas Nr.40002142175, projekta vadītājs Pauls Grants, e-pasts: birojs@planosana.lv, tālr. 29209638.  

griva