PAZIŅOJUMI

Paredzētās darbības nosaukums: Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai.

Ierosinātājs: SIA “Vides resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 40203040830, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamā īpašuma “Dārzi Mežrozīte” (kadastra Nr.8096 002 0186) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0186 un nekustamā īpašuma “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0185, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 14. janvāra lēmums Nr. 5-02/3/2022.

Ziņojuma sagatavotājs: Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 4. aprīļa līdz 12. maijam. Sagatavotais ziņojums sākot ar 4. aprīli ir pieejams:

  • Ropažu novada pašvaldības ēkā (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē (skat. zemāk).

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 25. aprīlī plkst. 17:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija 2023. gada 25. aprīlī tiks publicēta tīmekļa vietnē www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”. Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 2. maijam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi rdf@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu. Sanāksme klātienē notiks 2023. gada 28. aprīlī kultūras namā “Ulbrokas Pērle” Institūta ielā 3, Ulbrokā, plkst. 18:00 – 21:00.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 12. maijam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

Iedzīvotāju aptauja: Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, aicinām līdz 2023. gada 12. maijam piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa pieejama tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Ziņojuma kopsavilkums

Ziņojums

Ziņojuma pielikumi:

1. pielikums. Ropažu novada pašvaldības 2023. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 1967, Par nekustamo īpašumu “Mežinieki” un “Dārzi Mežrozīte”, sastāvā esošo zemes vienību apvienošanu, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā

2. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums nr. 5-02/3/2022 (2022. gada 14. janvāris) par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

3. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr. 5-02-1/33/2022 par grozījumiem 2022. gada 14. janvāra Lēmumā Nr. 5-02/3/2022 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un procesuālā termiņa pagarināšanu.

4. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja programma Nr. 5-03/22/2022 ietekmes uz vidi novērtējumam

5. pielikums. Ropažu novada pašvaldības paustais viedoklis par paredzēto darbību (2022. gada 27. aprīļa vēstule Nr. RN/2022/4.2-2/911 un 2022. gada 4. novembra vēstule Nr. RN/2022/4.2-2/2411)

6. pielikums. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos izmantotā LVĢMC sniegtā informācija (2022. gada 7. novembra LVĢMC vēstule Nr. 4-6/1446)

7. pielikums. Trokšņu aprēķinu datorprogrammas aprēķinu modeļu ievades dati

8. pielikums. Trokšņa izkliedes kartes

9. pielikums. Gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultāti