1

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamo īpašumu “Remeikas-1” un “Remeiku plānotie grāvji”, Sužos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Ropažu novada pašvaldības dome 15.05.2024. pieņēma lēmumu Nr. 3232 “Par nekustamo īpašumu “Remeikas-1” un “Remeiku plānotie grāvji”, Sužos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu “Nekustamo īpašumu “Remeikas-1” un “Remeiku plānotie grāvji”, Sužos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (prot. Nr.94/2024, 6.§) un izdeva saistošos noteikumus Nr. 22/24 “Nekustamo īpašumu “Remeikas-1” un “Remeiku plānotie grāvji”, Sužos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_29941.