Informācija

Ropažu novada pašvaldības dome 2022.gada 20.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.1345 (prot. Nr.43/2022, 21.§) nodot Ropažu novada Ropažu pagasta Teritorijas plānojuma 5.redakciju publiskajai apriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 3 (trīs) nedēļas.

Publiskās apspriešanas laiku noteikt: no 2022.gada 17.augusta līdz 2022.gada 7.septembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 22.augustā plkst.18.00 Ropažu Kultūras un izglītības centra Mazajā zālē, Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads.

Ar Ropažu pagasta teritorijas plānojuma 5.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ropažu pagasta pārvaldes ēkā (adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135). Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ropazi.lv/lv/ropazu-pagasta un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23622.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu - novada.dome@ropazi.lv ar norādi “Ropažu pagasta teritorijas plānojums”) Ropažu novada pašvaldībā klientu apkalpošanas centros, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ropažu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā (tālr.67800915). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst.09.30-13.00/13.30-19.00, ceturtdienās plkst.09.30-13.00/13.30-18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67800915.