Paziņojumi-attīstība
PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 2022.gada 21.decemnbrī pieņēma lēmumu Nr.1854 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” (prot. Nr.55/2022,26.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr. 62/22 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ar Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26061.

Līdz par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministra rīkojuma par atļauju īstenot Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izdošanai, Ropažu novadā Ropažu pagastā piemērojami Stopiņu novada pašvaldības domes 30.11.2016. saistošie noteikumi Nr. 14/16 “Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.