Vakances Bibliotēkas
1

Ropažu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000067986
izsludina atklātu konkursu uz
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja amatu

(profesijas kods 134934)

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt iestādes darbu, noteikt darbības prioritātes un veikt īstenošanas pārraudzību;
 • nodrošināt Bibliotēkas darbību atbilstoši iestādes nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, t.sk. Bibliotēkas attīstības stratēģiju, Bibliotēkas lietošanas noteikumus u.c. dokumentus, kā arī izdot rīkojumus darba organizācijas jautājumos, kas ir saistoši iestādes darbiniekiem;
 • nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu iestādē fizisko personu datu aizsardzības, ugunsdrošības, darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un citās jomās;
 • pieņemt darbā un atbrīvot no darba Bibliotēkas darbiniekus, noteikt darbinieku pienākumus un apstiprināt amata aprakstus, kā arī realizēt citas Darba devēja funkcijas, t.sk. parakstīt Darba koplīgumu;
 • veikt darbinieku darba izpildes novērtēšanu, nodrošināt darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;
 • pārstāvēt Bibliotēku un slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām, kas saistīti ar iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanu (pirkums, piegāde, pakalpojumu sniegšana), telpu uzturēšanu un apsaimniekošanu, apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • nodrošināt Bibliotēkai nodotā pašvaldības īpašuma un materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, apsaimniekošanu un efektīvu izmantošanu;
 • sagatavot iestādes budžeta projektu, iesniedzot pamatotus nepieciešamo finanšu aprēķinus. Sekot budžeta izpildei un nepieciešamības gadījumā iesniegt pamatojumu  budžeta grozījumiem;
 • nodrošināt grāmatvedības dokumentācijas (rēķini, preču pavadzīmes, akti, tāmes, kases dokumenti) savlaicīgu sagatavošanu, apstrādi un ievadi dokumentu vadības sistēmā Lietvaris;
 • nodrošināt informācijas pieejamību pašvaldības  tīmekļvietnē.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • zināšanas  bibliotēkas vai radniecīgas jomas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, personāla vadība, finanses) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze bibliotēkas bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo funkciju nodrošināšanas jomā, t.sk. darbā ar BIS Alise tiks uzskatīta par priekšrocību;
  orientēties bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes attīstības tendencēs Latvijā un pasaulē;
 • teicamas datorprasmes (MS Office standartprogrammas, Excel, Power Point, interneta pārlūkprogrammas, sociālie tīkli u.tml.), informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • piemīt stratēģiskais redzējums par Zaķumuižas bibliotēkas attīstību;
 • labas saskarsmes,  komunikācijas un prezentēšanas prasmes t.sk. pieredze komandas vadīšanā un motivēšanā;
 • spēja strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;
 • nevainojama reputācija.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu – 40 stundas nedēļā (uz nenoteiktu laiku);
 • atalgojumu pārbaudes laikā 1124 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 1381 EUR, saskaņā ar Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumiem;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām) un sociālās garantijas;
 • dinamisku darba vidi;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • Darba izpildes vietu Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā.

Pieteikumu, norādot “Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja amata konkurss”, var iesniegt līdz 2024.gada 1.martam:

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv;
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldības Personāla vadības nodaļai, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā).

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • pieteikums amata konkursam/motivācijas vēstule;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV (Curriculum Vitae);
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Zaķumuižas bibliotēkas  darbības un attīstības virzieniem tuvākajiem trīs gadiem (apjoms – ne vairāk kā trīs A4 lapaspuses datorrakstā).

Pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes (papildus izglītība, apmācības).

Ar konkursa nolikumu Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja amata pretendentu atlasei var iepazīties: https://www.ropazi.lv/lv/ropazu-novada-pasvaldibas-zakumuizas-bibliotekas-vaditaja-amata-pretendentu-atlases-un-vertesanas-konkursa-nolikums

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādīto dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.