Izglītība Pašvaldība
1

Ropažu  novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā var piedalīties  Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.
Mērķis-
veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu brīvlaikā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes.

Pieteikumu iesniegšanas termiņšlīdz š.g. 13. maijam.

Projekta mērķa grupa – Ropažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17  gadiem.

Nometnes norises laiks – valstī noteiktie skolēnu mācību brīvlaiki.

Pašvaldības līdzfinansējums  saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldību un nometnes organizatoru :

  • minimālais nometnes dienu skaits -3 , maksimālais -7 
  • vienam bērnam - līdz 20,00 euro diennakts nometnei un līdz 10.00  euro dienas nometnei
  • vecāku līdzmaksājums nedrīkst pārsniegt 50% no Pašvaldības  piešķirtā līdzfinansējuma apjoma
  • daudzbērnu ģimeņu bērniem (3+)  piemērojama 70 % ,
  • mazturīgo ģimeņu bērniem - 90% atlaide  vienam bērnam, no summas dienā,  ko sedz pašvaldība.

Nometnes dalībnieks kalendāra gadā var ņemt dalību tikai vienā nometnē.

Lēmumu par atbalstītajiem konkursa pretendentiem komisija pieņem  līdz š.g.20.maijam, publicējot  pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un pašvaldības sociālajos kontos.

Līgums ar atbalstīto konkursa dalībnieku tiek noslēgts pēc vasaras nometnes dalībnieku saraksta piestādīšanas, norādot dzīves vietas deklarēto adresi.

Projekta koordinators-
Izglītības un jaunatnes lietu nodaļas galv. speciālists interešu izglītības,
prof. ievirzes un mūžizglītības  jautājumos Oļģerts Lejnieks  t. 29219763,
 e-pasts:
olgerts.lejnieks@ropazi.lv