Vakances
DARBS

Ropažu novada pašvaldība
izsludina atklātu konkursu uz SIA “VILKME”
(reģistrācijas Nr. 40103073411, juridiskā adrese: Priedes 4-57, Silakrogs,
Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133)
valdes locekļa amata vietu

Par uzņēmumu. SIA “VILKME” ir Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura ir izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības patstāvīgo funkciju realizēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā, siltumapgādes, ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un novada labiekārtošanas nozarēs.

Šobrīd „VILKME” komandu veido 45 kvalificēti darbinieki ar atbilstošu profesionālo izglītību un lielu darba pieredzi.

Komunālās saimniecības mērķis ir nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.

Uzņēmuma lielākā vērtība vienmēr ir bijuši klienti – SIA „VILKME” darbības laikā klientu skaits ir sasniedzis vairāk nekā 2465 mājsaimniecību un 206 juridisku personu

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās un atbilstības prasības:
1. nevainojama reputācija;

2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni

3. augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas vai finanšu jomā), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;

4. vismaz 2 (divu) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) mazā vai vidējā  uzņēmumā valdes locekļa vai līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai struktūrvienības vadītājs), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;

Valdes locekļa amata kandidātiem nepieciešamas

Zināšanas un izpratne par:

 • korporatīvās pārvaldības principiem;
 • biznesa attīstību;
 • investīciju piesaisti;
 • jautājumiem, kas saistīti ar klientu apkalpošanu, pakalpojumu sniegšanu (vēlams Sabiedrības darbības jomā);

Darba pieredze:

 • uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku vadības, audita, IT vadībā;
 • stratēģiju izstrādē un ieviešanā;
 • pakalpojuma cenu veidošanā;
 • korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā.

Nepieciešamās kompetences:

 • orientācija uz attīstību;
 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • komandas vadīšana;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Mēneša atalgojums: 1955 eur (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro) (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikumu konkursam var iesniegt 3 (trīs ) nedēļu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas, sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: novada.dome@ropazi.lv, ar norādi “SIA “VILKME” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1. personīgi vai elektroniski parakstītu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam;

2. dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai (1. pielikums), t. sk. ar  informāciju par 3 (trim) personām, ar kurām Komisija var sazināties un iegūt atsauksmes par Kandidāta un tā profesionālo pieredzi par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem;

3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

4. apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu), apliecinot:

− atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;

− ka kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti pēdējai vērtēšanas kārtai, Nominācijas komisija lūgs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt un prezentēt (līdz 10 minūtēm) stratēģisko redzējumu par Sabiedrības galvenajiem nākotnes izaicinājumiem tuvākajiem 5 (pieciem) gadiem, atbilstoši valdes locekļa kompetencei,  sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Piesakoties izsludinātajai vakancei un nosūtot savu CV, Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā un saziņai ar Jums. Ja Jūs tiksiet uzaicināts/a uz darba interviju, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati un darba intervijas laikā sniegtā informācija tiks apstrādāti personāla atlases mērķim SIA “VILKME” leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tā attiecināma uz personāla atlasi.

Pārzinis: Ropažu novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV90000067986.

Kontaktpersonas: Ropažu novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Līga Emule-Konone.

Līga Emule-Konone

Vadītāja - Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
liga.emule-konone [at] ropazi.lv