Izsoles
1

Ropažu novada pašvaldība pirmā atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod savu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8060 001 0814 - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8060 001 0570 un kopējo platību 2725 m2 Garkalnes pagastā, Ropažu novadā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: ar maģistrālajām elektropārvaldes un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods: 1201).

Izsoles sākumcena – 5 500 EUR, izsoles solis - 500 EUR.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0030759f-cd37-46a9-acc3-6dc70de2b9fd. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk:

Izsole sākas 09.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 11.07.2023. plkst.13:00.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 09.06.2023. plkst.13:00 līdz 29.06.2023. plkst.23:59 (ieskaitot) elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.06.2022. plkst.23:59 (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma maksa 550,00 EUR  Ropažu novada domes pašvaldības bankas norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT UNLALV2X konts: LV79UNLA0033300130908, maksājuma mērķī norādot “Nekustamā īpašuma 8060 001 0814 izsoles nodrošinājums”, un dalības maksa atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

Samaksa par pirkumu jāpārskaita divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. 

Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi izsoles@ropazi.lv

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.