Izglītība
1 klase

2022.gada 22.martā stājušies spēkā Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.1/22 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Atgādinām, ka vecāki vai to likumiskie pārstāvji piesaka bērnu elektroniski vai klātienē iesniedzot iesniegumu, izvēlētajā izglītības iestādē. Visi saņemtie iesniegumi līdz maija pēdējai darba dienai tiek reģistrēti Izglītības iestādes izveidotajā bērnu pretendentu reģistra sarakstā.  

Izglītības iestāžu saraksts un informācija par izglītības iestādi  pieejama Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē, sadaļā Izglītība.

Iesnieguma forma (iesniegumiem, kuri tiek reģistrēti pēc 22.03.2022):

Likumiskais  pārstāvis, kura iesniegums saņemts līdz 22.03.2022., nepieciešamības gadījumā var tikt lūgts precizēt iesniegumā par bērna uzņemšanu (reģistrēšanu) skolā norādīto informāciju.

Visos Ropažu novada pagastos un Vangažu pilsētā bērnu uzņemšana 1. klasē notiek šādā prioritārajā secībā:

* bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē9. punkta noteiktajā kārtībā;

  • bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai Vangažu pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde un kuram Iestādē mācās brāļi vai māsas;
  • bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai Vangažu pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde;
  • attiecīgajā Izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni;
  • bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvā teritorija;
  • bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
  • bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Bērnu sadalījums pa klašu grupām notiek, pēc meiteņu un zēnu alfabētiskā saraksta izveides, ņemot vērā zēnu un meiteņu skaita proporcijas principu, sadalot bērnus klasēs, pēc vecāku lūguma tiek ievērots princips, ka paralēlklasēs netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi, vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu) , Iestādēs, kurās realizē profesionālās ievirzes programmas, papildus Saistošo Noteikumu 25. un 26. punkta nosacījumiem, ņem vērā profesionālās ievirzes programmas izvēli.

Izglītības  iestāde   10 darba dienu laikā pēc klašu komplektācijas pabeigšanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski nosūta vecākiem vai to likumiskajiem   pārstāvjiem paziņojumu par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu bērnu sarakstā vai nosūta atteikumu (norādot iemeslus) uzņemt bērnu Izglītības iestādē.