Saraksts sagatavots saskaņā ar 2021.gada 15.septembra Ropažu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.88 (prot. Nr.11/2021, 33.§) un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu ,,Par kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārzu ierīkošanai” 

Sakņu dārzu zemes saraksti, ko pašvaldība iznomā saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2 apakšpunktu, saskaņā ar kuru neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Par Stopiņu pagasta mazdārziņiem interesēties pie Nekustamā īpašuma speciālista Jāņa Valnera tālr. +37127813598, e-pasts: janis.valners@ropazi.lv