Statuss:
Noslēdzies
ESF
Projekts

     Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Stopiņu novada pašvaldība 2019.gada 22.janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/05-2019 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā līguma saistības pārņēmusi Ropažu novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Ropažu novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās izglītojamiem no 1. līdz 12.klasei. Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem. Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam pedagogs izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plānus saskaņo ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniedz skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī sniedz atbalsta personāla (sociālā pedagoga, psihologa u.c.) konsultatīvo atbalstu.

Projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanas pamats - Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi.

  • Kooordinatore Rīgas reģionā – Katrīna Sudakova (tālr. 28360848, katrina.sudakova@834.ikvd.gov.lv)
  • Kordinatore Ropažu novada pašvaldībā – Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta bērnu lietu speciāliste Ina Melkina (tālr. 26656765, ina.melkina@ropazi.lv)

Stopiņu pagastā iesaistītās skolas – Ulbrokas vidusskola, Stopiņu pamatskola

  • Koordinatore Ulbrokas vidusskolā – sociālā pedagoģe Liene Feodorova
  • Koordinators Stopiņu pamatskolā – direktora vietnieks Aivis Šibajevs

Garkalnes pagastā iesaistītā skola – Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

  • Koordinators – direktora vietnieks Fēlikss Svirskis

Vangažu pilsētā iesaistītā skola – Vangažu vidusskola

  • Koordinatore – pedagogs Inese Grinberga

Plašāka informācija par projektu - www.pumpurs.lv