Statuss:
Noslēdzies
ESF
Projekts
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2021./2022.mācību gadā

Ropažu novada pašvaldība (turpmāk arī -Pašvaldība) saskaņā ar Ropažu novada  domes 2021.gada 15.septembra lēmumu Nr. 134 “Par Ropažu novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk arī – Projekts) un Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz 2016.gada 7.jūnija MK  noteikumu  Nr.359  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   īstenošanas noteikumiem , saskaņā ar 21.09.2021. noslēgto sadarbības līgumu Nr. 4.-8.3.3/436 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, kas nosaka, ka:

  • Projekta īstenošanas laiks  līdz 2022. gada 30. decembrim;
  • Projekta īstenošanā tiek iesaistīti vispārējo izglītības iestāžu izglītojamie 7.-9. un 10.-12. klašu grupā;
  • Viena pedagoga slodze attiecināma uz 600 izglītojamiem un pedagoga karjeras konsultanta (turpmāk tekstā – PKK)  slodze nav mazāka par 0.3  slodzēm.

Ņemot vērā minētos nosacījumus Pašvaldība  sākot  ar 01.09.2021. Projektā  ir iesaistījusi 2 izmēģinājumskolas -  Ropažu  un Ulbrokas vidusskolas.

Pašvaldība 22.09.2021.  ar izmēģinājumskolu direktoriem ir noslēgusi Vienošanos par sadarbību Projekta realizēšanā un noslēgusi darba līgumus ar 2 pedagogiem karjeras konsultantiem, kuri saskaņā ar amatu aprakstu organizē karjeras atbalsta pasākumus izmēģinājumskolās, kas sastāda 0,99 likmes: Ropažu vidusskolā 0,36 likmes, Ulbrokas vidusskolā- 0,63 likmes.

Saskaņā ar VISS (Valsts izglītības informatizācijas sistēma) datiem 2021./2022. mācību gadā Ropažu novada 2 izmēģinājumu skolās Projektā tiks iesaistīti 279 izglītojamie Ulbrokas vidusskolā un 216 izglītojamie Ropažu vidusskolā.

 

Projekta koordinatore pašvaldībā:
Vēsma Eglīte,
IKSJVD Galvenā speciāliste pirmsskolas jautājumos
Tālr. +371 28343663; e-pasts: vesma.eglite@ropazi.lv

 

Ulbrokas vidusskola: https://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/PROJEKTI/ESF-projekti/Karjeras-izglitiba/

Ropažu vidusskola: https://ropazu-skola.lv/skola/atbalsts-skoleniem/9050/

Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra: https://www.viaa.gov.lv/lv/darbibas-virzieni-karjeras-atbalsts