Statuss:
Noslēdzies
ESF
Projekts

Projekta mērķis ir veicināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Ropažu novada iedzīvotājiem. Veselības veicināšanas pasākumi ir vērsti uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu un veselīga dzīvesveida izkopšanu, kas sekmē veselīgas sabiedrības veidošanos. Slimību profilakses pasākumi ir vērsti uz pasākumu kopumu, kuru mērķis ir novērst un samazināt apstākļus, kas var novest pie veselības pasliktināšanās, kā arī savlaicīgi novērst veselības traucējumu riskus. Veselība ir viena no cilvēka dzīves pamatvērtībām, kuras pamatā ir vairāki pamatfaktori – veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte, dzīve bez atkarībām, garīgā labklājība u.c. faktori, kam tad arī tiks pievērsta uzmanība projekta realizācijas laikā. Veselības veicināšanas un profilakses pasākumu mērķgrupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, taču jo īpaši bērni un pieaugušiem, jo veselīgas sabiedrības veidošanās sākas ģimenē. Projekta ietvaros līdz 2019. gada 31. decembrim aktivitātēs plānots iesaistīt ne mazāk kā 1383 novada iedzīvotājus. Savukārt, līdz 2023. gadam plānots īstenot 263 pasākumus un kopējo apmeklētāju skaitu ne mazāk kā 1800.

Veselības veicināšanas aktivitātes nodrošinās līdzdalības iespējas ikvienam novada iedzīvotājam celt savu “veselības potenciālu”. Ar tādām aktivitāšu formām kā lekciju cikli, nodarbību cikli, brīvo sarunu cikli, garīgās prakses veicināšana, fizisko aktivitāšu nodrošināšana, tiks veicināta izpratne par veselīgu uzturu, fizisko aktivitāšu iekļaušanu ikdienas ritmā, garīgo pilnveidošanos, atkarību mazināšanos u.c.

Fonds: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Vadošā iestāde: Veselības ministrija

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta kopējās izmaksas: EUR 137 724,00

ESF finansējums: EUR 117 065,40

Valsts budžeta finansējums: EUR 20 658,60

Projekta īstenošanas laiks: 24.04.2017. – 01.08.2023.

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/065) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ESF logo