Stopiņu novada dome 19.05.2021. pieņēma lēmumu, protokols Nr.110, 2.4.p. “Par detālplānojuma “Jaunskujas” atcelšanu daļā - zemes vienībā Sūnu iela 4 ar kadastra apzīmējumu 80960021541, Dreiliņos, Stopiņu novadā” un izdeva saistošos noteikumus Nr.21/21 “Par Stopiņu novada domes 22.06.2006. saistošo noteikumu Nr.32/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamam īpašumam “Jaunskujas” (kadastra Nr. 80960020732), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu daļā – zemes vienības Sūnu iela 4 ar kadastra apzīmējumu 80960021541, Dreiliņos, Stopiņu novadā teritorijā”.


Stopiņu novada dome 11.11.2020.  ir pieņēmusi lēmumu ” Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Radiostacijas ielā 28A, Stopiņu nov. " (protokols nr. 96, 2.1.p. ).

Materiāli ir pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18968

Detālplānojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā (Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A) viena mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 


Stopiņu novada dome 05.08.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.88, 3.8.punkts “Par detālplānojuma īpašuma “Ziemeļi” 2.zemes vienībai un “Ziedkalni” 3.zemes vienībai atcelšanu daļā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960030985 (adrese – Piķurgas iela 14, Vālodzes, Stopiņu novads)”, ar kuru atcelti Stopiņu novada domes 20.04.2005. saistošie noteikumi Nr.3/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamiem īpašumiem “Ziemeļi” (kadastra Nr.80960030396) 6.72 ha un “Ziedkalni” (kadastra Nr.80960030582) 6.36 ha grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā - īpašuma Piķurgas iela 14, Vālodzes, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960030985 teritorijā.

Ar detālplānojumu īpašuma “Ziemeļi” 2.zemes vienībai un “Ziedkalni” 3.zemes vienībai un saistošajiem noteikumiem Nr.20/20 var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.


Stopiņu novada dome 22.07.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.87 4.9.p. “Par detālplānojuma  nekustamajiem  īpašumiem Piķurgas iela 10 un Piķurgas iela 12, Vālodzes, Stopiņu novads  apstiprināšanu”. 

Detālplānojuma materiāli pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15279


Stopiņu novada dome 22.07.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.87 4.4.punkts “Par detālplānojuma īpašumam Plēsuma iela 7, Stopiņu nov.”, ar kuru atcelti Stopiņu novada domes 17.10.2007. saistošie noteikumi Nr.44/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamam īpašumam “Mālkalni” (kadastra Nr.80960040020), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, daļā - īpašuma “Mālkalni”, Dzidriņas, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960040020 teritorijā.

Ar detālplānojumu “Mālkalni” un saistošajiem noteikumiem Nr.19/20 var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.


Stopiņu novada dome 11.12.2019 ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Mežirbes", Stopiņu novads apstiprināšanu" (protokols nr. 66, 2.8.p. ).

Detālplānojuma materiāli ir pieejami šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15275


Stopiņu novada dome 2019.gada 16.oktobrī  ir pieņēmusi lēmumu " Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Burtnieku ielā 34, Stopiņu nov." (protokols nr. 62, 3.16.p.).

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13143


Detālplānojuma   “Saulīši” (1. z.g.) , Dreiliņi , Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu, protokols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp)  izmaiņas   īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960021207).

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8885

Paziņojums izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma apstiprināšanu https://vestnesis.lv/op/2017/182.TP1


Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2 (īpašuma kadastra nr. 80960021504), Garā iela 2 (īpašuma kadastra nr.80960021526), “Noliktavu iela Būmaņi” (īpašuma kadastra nr. 80960021493), Dreiliņos, Stopiņu novadā.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7348


Detālplānojums  īpašuma “Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 80960070042)  zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra apz.80960070173)

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7440