1

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28.punkts nosaka, ka “Ropažu novada pašvaldība līdz 2023.gada 31.decembrim apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai. Pēc minētā plāna izvērtēšanas iesaistītās pašvaldības lemj par novadu teritoriju robežu grozīšanu.”

Ropažu novada pašvaldības dome 18.10.2023. pieņēma lēmumu Nr.2794 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem” (prot. Nr.78/2023,10.§) un lēmumu Nr.2795 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriedes sabiedrības līdzdalības pasākuma, Ropažu novada iedzīvotāju aptaujas, norises gaitas apstiprināšanu un Aptaujas organizēšanas komisijas izveidošanu” (prot. Nr.78/2023,11.§), ar kuriem publiskajai apspriešanai tika nodots Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekts un noteikts apspriešanas periods no 30.10.2023. līdz 28.11.2023., organizējot publiskās apspriešanas sanāksmi 13. novembrī. Kā arī tika nolemts šajā laikā organizēt Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriedes sabiedrības līdzdalības pasākumu, Ropažu novada iedzīvotāju aptauju.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika klātienē 13.11.2023. plkst. 18.00, kultūras centrā “Berģi”, Brīvības gatve 455, Rīga, uz kuru ieradās vairāk kā 101 dalībnieks. Publiskās apspriešanas laikā pašvaldībā tika saņemts 1 fiziskas personas iesniegums un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28572 tika saņemti 15 priekšlikumi.

Noslēdzoties Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriedes sabiedrības līdzdalības pasākumam, Ropažu novada iedzīvotāju aptaujai, digitālajā koplemšanas platformā Lemejs.lv tika saņemtas 2143 respondentu sniegtās atbildes, no kurām 1899 respondenti atbilda aptaujas nolikuma prasībām, savukārt klātienē savu viedokli izteica 130 respondenti, no kuriem 120 atbilda noteiktajām prasībām. Aptaujā piedalījušies 1665 Garkalnes pagasta iedzīvotāji jeb 21,17% no balsstiesīgajiem Garkalnes pagasta iedzīvotājiem un kopumā 2019 dalībnieki jeb 7,04% no Ropažu novada 28691 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Ar detalizētiem aptaujas rezultātiem var iepazīties: https://www.ropazi.lv/lv/jaunums/apkopoti-garkalnes-pagasta-sadalisanas-plana-izstrades-aptaujas-rezultati.

Atbilstoši tika sagatavots Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriešanas kopsavilkums, kurā tika iekļauts ziņojums par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta publiskās apspriešanas norisi, publiskās apspriešanas sanāksmes protokols, publiskās apspriešanas laikā iesniegto priekšlikumu apkopojums un aptaujas rezultātu skaitīšanas protokoli. Kopsavilkums tika apstiprināts ar Ropažu novada pašvaldības domes 27.12.2023. lēmumu Nr. 2927 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriešanas kopsavilkuma apstiprināšanu” (prot. Nr.83/2023,1.§).

1

Izvērtējot Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna projekta variantu publiskās apspriešanas rezultātus, tika sagatavots Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala variants (skatīt karti). Plāns tika apstiprināts ar Ropažu novada pašvaldības domes 27.12.2023. lēmumu Nr.2928 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala varianta apstiprināšanu” (prot. Nr.83/2023,2.§). Ar plānu iespējams  iepazīties arī interaktīvajā tiešsaistes kartē: https://arcg.is/1KCOvH0.

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28.punktā noteikto 29.12.2023 Garkalnes pagasta sadalīšanas plāns tika nosūtīts Ā dažu novada pašvaldībai.

Lēmumi un to pielikumi, Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala variants un publiskās apspriešanas kopsavilkums, ir pieejams publiski valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29007.