Izglītība Pašvaldība
1

Šī gada 11.maijā Ropažu novada domes sēdē tika apstiprināti Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 20.aprīļa iekšējā normatīvajā aktā “Ropažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums” .

Vasaras nometņu organizatoriem:
Ropažu  novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā var piedalīties  Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts  līdz š.g. 20.maijam!

Pašvaldības līdzfinansējums saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldību un nometnes organizatoru:

  • minimālais nometnes dienu skaits - 3, maksimālais -7.
  • vienam bērnam - līdz 25,00 euro diennakts nometnei un līdz 15,00  euro dienas nometnei.
    Vecāku līdzfinansējuma ierobežojumi- tiek atcelti.

Lēmumu par atbalstītajiem konkursa pretendentiem komisija pieņem līdz š.g.25.maijam, publicējot  pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un pašvaldības sociālajos kontos.

Līgums ar atbalstīto konkursa dalībnieku tiek noslēgts pēc vasaras nometnes dalībnieku saraksta piestādīšanas, norādot dzīves vietas deklarēto adresi.

Līdzfinansējums 90% apmērā tiek piešķirts pēc līguma noslēgšanas, atlikusī summa 10% apmērā - tiek apmaksāta pēc projekta finanšu līdzekļu izlietošanas un saturiskās atskaites iesniegšanas un tās saskaņošanas.

Vecākiem:
Pašvaldības finansiālais atbalsts vasaras nometņu dalībniekiem -daudzbērnu, maznodrošināto, audžu ģimeņu bērniem ,  aizbildniecībā  esošiem bērniem un bērniem ar invaliditāti  tiek sniegts saskaņā ar Ropažu novada domes 10.11. 2021. saistošo noteikumu Nr. 23/21 “Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā” IV sadaļas 14. un 15. punktu – līdz 100 eiro apmērā par bērnu vienu reizi kalendārajā gadā. 

Nometnes dalībnieks kalendāra gadā var ņemt dalību tikai vienā nometnē.

Ropažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Vērtēšanas kritēriji

Atskaite

Projekta koordinators:
Izglītības un jaunatnes lietu nodaļas galvenais speciālists interešu izglītības,
profesionālās ievirzes un mūžizglītības jautājumos
Oļģerts Lejnieks  t. 29219763, e-pasts: olgerts.lejnieks@ropazi.lv